วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC)

       ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายวงจรนี้จะเป็นขั้นตอนที่เป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องทำอะไร และทำอย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้น ด้วยกัน คือ

      1.  เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)

      2.  ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

      3.  วิเคราะห์ (Analysis)

     4.  ออกแบบ (Design)

     5.  สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction)

     6.  การปรับเปลี่ยน (Conversion)

    7.  บำรุงรักษา (Maintenance) 

สรุปวงจรพัฒนาระบบ

1.  เข้าใจปัญหา

     - ตระหนักว่าปัญหามีอะไรบ้าง

2.  ศึกษาความเป็นไปได

     - รวบรวมข้อมูล

     - คาดคะเนค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์และอื่นๆ

     - ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยระบบหรือไม่

3. วิเคราะห์

     - ศึกษาระบบเดิม

     - กำหนดความต้องการของระบบ

     - แผนภาพระบบเดิมและระบบใหม่

     - สร้างระบบทอดลองของระบบใหม่

4.ออกแบบ

    - เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

    - เปลี่ยนแผนภาพจากการวิเคราะห์เป็นแผนภาพลำดับชั้น

    - คำนึงความปลอดภัยของระบบ

    - ออกแบบ Input  และ   output

    - ออกแบบไฟล์ฐานข้อมูล

5. พัฒนา

     - เตรียมสถานที่

     - เขียนโปรแกรม

    - ทอดลองโปรแกรม

    - เตรียมคู่มือการใช้และฝึกอบรม

6. นำมาใช้จริง

    - ป้อนข้อมูล

    - เริ่มใช้งานระบบใหม่

7. บำรุงรักษา

    - เข้าใจปัญหา

    - ศึกษาสิ่งที่จะต้องแก้ไข

    - ตัดสินใจจะแก้ไขหรือไม่

    - แก้ไขเอกสารคู่มือ

    - แก้ไขโปรแกรม

    - ใช้งานระบบที่แก้ไขแล้ว

    - ทดสอบโปรมแกรมใหม่