เรื่อง  กลไกราคา

                                         

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

     เข้าใจความสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุทานที่มีต่อกลไกราคาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการควบคุมราคา ซึ่งมีผลต่อ
    การแจกจ่ายและการจัดสรรในทางเศรษฐกิจ
     

 
1.  ถ้านมยูเอสที ของฟาร์มโชคชัยและโฟร์โมสต์เป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้เป็นอย่างดี การที่ราคานมสด
โฟร์โมสต์ลดลง จะมี 
     
ผลทำให้เป็นอย่างไร 

             ก.  ราคานมสดโชคชัยเพิ่มขึ้น
            .  อุปสงค์ในนมสดโชคชัยลดลง                             
            .  อุปสงค์ในนมสดโชคชัยเพิ่มขึ้น
            ง.   อุปทานในนมสดโฟร์โมสต์เพิ่มขึ้น

 2.  ภาวะดุลยภาพของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อใด

 

            ก.  จำนวนผู้ซื้อเท่ากับจำนวนผู้ขาย
            ข.  ปริมาณเสนอซื้อเท่ากับราคาเสนอขาย
            ค.  อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกินมีค่าเท่ากับศูนย์
            ง.  ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ครบตามจำนวนที่ต้องการได้

3.  ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์

            ก.  พ่อซื้อกางเกงตัวใหม่ 1 ตัว เพราะถูกใจแบบและสี
            .  แม่ซื้อเสื้อตัวใหม่ 3 ตัว เพราะร้านลดราคาในฤดูร้อน
            .  พ่อซื้อรถยนต์คันใหม่เพราะต้องรับส่งลูกไปโรงเรียน
            ง.  แม่ซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ให้ลูกสาว 1 ตัว เพราะได้รับเงินเดือนขึ้น

4.  ภาวะที่เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน  ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดอะไร

            ก.  ปริมาณเสนอซื้อลดลง                              
           
.  ปริมาณเสนอขายมีมากกว่าปริมาณเสนอซื้อ
            ค.  ปริมาณเสนอซื้อมีน้อยกว่าปริมาณเสนอขาย                      
           
.  ปริมาณเสนอขายมีมากกว่าปริมาณเสนอซื้อที่จุดดุลยภาพ

5.  การที่ราคาสูงกว่าราคาดุลยภาพจะส่งผลอย่างไร เพราะเหตุใด

            ก.  ราคาลด  เพราะเกิดอุปทานส่วนเกิน                  
           
ข.  ราคาเพิ่ม เพราะเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน                      
            ค.  ราคาดุลยภาพลด เพราะเกิดอุปทานส่วนเกิน
            
.  ราคาดุลยภาพเพิ่ม เพราะเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน

6.  ข้อใดแสดงถึงการทำงานของกลไกราคา

            ก.  การลดลงของราคาสินค้าเมื่อเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน
            ข.  การลดลงของราคาสินค้าเมื่อเกิดอุปทานส่วนเกิน
            ค.  การลดลองปริมาณการผลิตเมื่อเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน
            ง.  การลดลงของราคาและปริมาณการผลิตพร้อมๆกันเมื่อเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน

7.  ความล้มเหลวของกลไกราคาในเศรษฐกิจระบบตลาด เกิดจากปัญหาสำคัญข้อใด

            ก.  อุปสงค์ของผู้บริโภคสูงกว่าปริมาณสินค้าที่ผลิตได้
            .  เกิดการผูกขาดการผลิตในสินค้าบางชนิด                           
            ค.  ขาดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้
            ง.  การตัดสินใจของรัฐบาลผิดพลาด                                    

                                                     จากรูปที่กำหนดให้  ให้ตอบคำถาม ข้อ 8 – 11  


                       

                                 กำหนดให้           เส้น DD  คือ เส้นอุปสงค์หรือความต้องการปลาทู

                                                         เส้น SS  คือเส้นอุปทานหรือความต้องการเสนอขายปลาทู         

 8.   ข้อความใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์
            ก.   เมื่อราคาปลาทูกิโลกรัมละ 8 บาท ผู้บริโภคต้องการซื้อปลาทู  5  กิโลกรัม ผู้ขายปลาทูต้องการขาย 
           
      1   กิโลกรัม
           
ข.   เมื่อราคาปลาทูกิโลกรัมละ 8 บาท ผู้ขายต้องการเสนอขายปลาทู  1  กิโลกรัม 
            ค.   เมื่อราคาปลาทูกิโลกรัมละ 8 บาท ผู้บริโภคต้องการซื้อปลาทู  1  กิโลกรัม  เมื่อราคาปลาทูกิโลกรัม
           
      ละ 12  บาท   ผู้บริโภคต้องการซื้อปลาทู  4  กิโลกรัม
            ง.    เมื่อราคาปลาทูกิโลกรัมละ 8 บาท ผู้บริโภคต้องการซื้อปลาทู  5  กิโลกรัม  เมื่อราคาปลาทู
  
                กิโลกรัมละ  12 บาท   ผู้บริโภคต้องการซื้อปลาทู  4  กิโลกรัม


9.   เมื่อระดับราคาปลาทูกิโลกรัมละ 12 บาท ผู้เสนอขายปลาทูต้องการเสนอขายปลาทูกี่กิโลกรัม
            ก.   1  กิโลกรัม                                                              
           
ข.  2  กิโลกรัม
            ค.  4  กิโลกรัม                                                                
            ง.  6  กิโลกรัม

10.  ที่ระดับราคาปลาทูกิโลกรัมละ 25  บาท จะเกิดผลอะไร
            ก.  ปริมาณความต้องการเสนอซื้อ  6  กิโลกรัม ความต้องการเสนอขาย  2  กิโลกรัม มีปลาทูขาดแคลน
            
    4  กิโลกรัม
           
.  ปริมาณความต้องการเสนอซื้อ  6  กิโลกรัม ความต้องการเสนอขาย  2  กิโลกรัม มีปลาทูเหลือ                  
           
     4  กิโลกรัม
           
.  ปริมาณความต้องการเสนอซื้อ  2  กิโลกรัม ความต้องการเสนอขาย  6  กิโลกรัม มีปลาทูเหลือ                            
           
     4   กิโลกรัม
           
.   ปริมาณความต้องการเสนอซื้อ 2 กิโลกรัม ความต้องการเสนอขาย 6  กิโลกรัม มีปลาทูขาดแคลน                   
          
      4   กิโลกรัม

11.  ระดับราคาและปริมาณของปลาทูในระดับดุลยภาพเท่ากับเท่าไร
            ก.  ราคากิโลกรัมละ 4 บาท ปริมาณ 12 กิโลกรัม                                
           
ข. ราคากิโลกรัมละ 8 บาท ปริมาณ 1 กิโลกรัม
            ค. ราคากิโลกรัมละ 8 บาท ปริมาณ  5 กิโลกรัม                                   
            ง. ราคากิโลกรัมละ 12 บาท ปริมาณ 4 กิโลกรัม 

12.   เดิมราคาน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ 20  บาท ต่อมาขึ้นราคาเป็นกิโลกรัมละ  25  บาท  ตามกฎของอุปสงค์จะ
        เป็นอย่างไร
            ก.  อุปทานของผู้ผลิตต่ำลง                                     
            ข.   อุปทานของผู้ผลิตเพิ่มขึ้น
            ค.   อุปสงค์ของผู้บริโภคต่ำลง                                              
            ง.   อุปสงค์ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

13.   ในกรณีที่เนื้อไก่ใช้แทนเนื้อหมูได้  ถ้าเนื้อไก่ราคาแพงมากกว่าเนื้อหมูประมาณ  3  เท่า  อาจก่อให้เกิด
        ลักษณะใด
            ก.  อุปสงค์ของเนื้อหมูสูง    
            ข.  อุปสงค์ของเนื้อไก่จะสูง                                     
            ค.  อุปสงค์ของเนื้อหมูจะต่ำ
            ง.  เกิดราคาดุลยภาพในสินค้าทั้งสอง

14.   ข้อใดเกี่ยวข้องกับอุปทานมากที่สุด
            ก.  เป็นความต้องการซื้อ                                                    
            ข.  ผู้ขายจะขายมากเมื่อสินค้าถูกลง
            ค.  ผู้ซื้อจะซื้อมากเมื่อสินค้าราคาถูก
            ง.  ผู้ขายจะขายสินค้ามากขึ้นเมื่อได้ราคาสูง

15.  ตามกฎของอุปทาน  ถ้าราคาสินค้าชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นจากราคา 150  บาท เป็น 180  บาท  แต่ก็ยังขายได้ดีอยู่
       อุปทานของผู้ผลิตจะเป็นอย่างไร
            ก.  ผู้ผลิตจะลดราคาและปริมาณการผลิต                               
            ข.  ผู้ผลิตจะตั้งราคาให้สูงยิ่งขึ้นอีก
            ค.  ผู้ผลิตจะลดต้นทุนการผลิต
            ง.  ปริมาณการผลิตจะสูงขึ้น