ประโยชน์ที่ได้จากโปรแกรม Macromedia Flash 8

    สามารถนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสื่อมัลติมีเดีย, ภาพเคลื่อนไหว(Animation)และภาพกราฟิกหลากหลายแบบที่น่าสนใจได้อย่างมากมาย  และประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบของอีกหลายๆโปรแกรมได้และมีปะสิทธิภาพสามารถบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะสามารถนำไฟล์ไปใช้แสดงที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องนำไปทั้งหมด มีผลทำให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็วและ นอกจากนั้นยังสามารถแปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์แมตอื่นได้หลากหลายแบบ เช่น avi, mov, gif, wav, emf, eps, ai, dxf, bmp , jpg, gif, png หรืออื่นๆ