นวัตกรรมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

 

เงื่อนไข         :

 

อุปกรณ์              1.    แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มๆ ละ  6-7  คน

2.       กระดาษเทาขาว กลุ่มละ  1  แผ่น

3.       Dictionary อย่างน้อยกลุ่มละ  1  เล่ม

4.       กระดาษขาว  1 แผ่น

5.       ปากกากลุ่มละ  1  ด้าม

 

การเล่น

1.       ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหยิบตัวอักษร คนละ 1 ตัว แล้วนำมาผสมคำ เขียนในกระดาษขาว และกระดาษเทาขาว

2.       ปรับตัวอักษรเป็นศัพท์คำใหม่

3.       เขียนคำศัพท์ และคำแปลลงในกระดาษ

4.       เวลาแข่งขันกลุ่มละ  25  นาที

5.       กลุ่มไหนได้คำศัพท์มากสุด กลุ่มนั้นชนะ

 

1.       อธิบายขั้นตอน

2.       ค้นหาคำศัพท์

3.       หาคำแปล

4.       สรุปสำนวนคำศัพท์