เมืองหลวงของไทย

     เมืองไทยมีเมืองหลวงมาแล้วหลายแห่ง  กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑  ก่อนหน้ากรุงเทพมหานคร  เมืองหลวงของไทย  คือ  กรุงธนบุรี ก่อนหน้ากรุงธนบุรี  เรามีกรุงศรีอยุธยา  เป็นเมืองหลวง  อยุธยาเป็นเมืองหลวงที่รุ่งเรืองและมีอายุยาวนาน

     ก่อนหน้ากรุงศรีอยุธยา  เมืองหลวงแห่งแรกของไทย  คือ  กรุงสุโขทัย  สมัยนั้นเราเริ่มมีตัวหนังสือไทยเป็นครั้งแรก

 

     เมืองไทยเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน  มีความเป็นมาที่น่าภาคภูมิใจ  เรามีอดีตที่น่าเรียนรู้  เราจึงควรรักและภูมิใจที่เป็นคนไทย