โครงการเสริมประสบการณ์ปฏิบัตการสอนในสถานศึกษา 1

นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2551

 

 

1.       ชื่อโครงการ                          สร้างจิตสำนึกสุขนิสัย    รักษ์ความสะอาด"

2.       หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.       หลักการและเหตุผล

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกมีจำนวนพื้นที่กว่า  30 ไร่  จึงทำให้การจัดเก็บขยะไม่เป็นระบบ อีกทั้งนักเรียนในโรงเรียนยังขาดการดูแลรักษา ความสะอาด และขาดความรับผิดชอบ ส่งผลให้ขยะเกลื่อนกลาด สร้างทัศนียภาพแก่ผู้พบเห็น ครู นักเรียน และผู้อาศัยได้ไม่ได้นัก เช่นบริเวณรอบโรงเรียน ห้องเรียน อาคารต่างๆโดยเฉพาะอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งจะส่งผลให้บรรยกาศในโรงเรียนและห้องเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน  การที่นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาด และเกิดจิตสำนักในการรักโรงเรียน ก็สามารถทำให้เกิดเป็นนิสัยติดตัวของนักเรียน อีกทั้งยังส่งผลให้โรงเรียน ห้องเรียน และบริเวณอาคารเฉิมพระเกียรติมีความสะอาด เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น          ในฐานะที่เป็นนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

จึงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกจิตสำนึก  และปัญหาของขยะในโรงเรียน    จึงได้จัดทำโครงการ  สร้างจิตสำนักสุขนิสัย    รักษ์ความสะอาด" นี้ขึ้น

4.       วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียนในการรักษาความสะอาด  โดยการเก็บขยะให้เป็นที่

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและสุขนิสัยการรักษาความสะอาด

3. เพื่อสร้างบรรยกาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

4. เพื่อส่งเสริม จริยธรรม คุณธรรม เรื่อง วินัยในการรักษาความสะอาด

5.       เป้าหมาย

5.1 ด้านปริมาณ  นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ได้ทำการสอนอยู่ จำนวน 10 ห้องเรียน  500 คน

5.2 ด้านคุณภาพ 

                - บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีความสะอาดและมีบรรยากาศที่น่าอยู่มากขึ้น

                - นักเรียนมีพฤติกรรมรักษาความสะอาดจนเกิดเป็นนิสัย

                - นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำความสะอาด

                - นักเรียนมีวินัยในการดูแลรักษาความสะอาดมากขึ้น

                - นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่รักโรงเรียนและหวงแหนโรงเรียนมากขึ้น

 

6. สถานที่

        อาคารเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

        วันที่  2 - 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2552

8. งบประมาณ

        ค่าวัสดุ                   800         บาท

        ค่าตอบแทน          400         บาท

        อื่นๆ                       300         บาท

                        รวม         1,500      บาท

9. วิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ก.       ขั้นเตรียมการ

-          ประชุมเพื่อวางแผน

-          เสนอโครงการ

ข.       ขั้นดำเนินการ

-          ประชาสัมพันธ์ โครงการ หนองจอกรวมพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-          ติดป้ายรณรงค์รักษาความสะอาดตามอาคารเรียน

-          การประเมินประจำห้อง( การให้คะแนนความสะอาดของห้องเรียนประจำของนักเรียนในช่วงเช้าและเย็น)

-          ประกาศผลจากการประเมินความสะอาจประจำห้องเรียนโดยมอบของรางวัล

 

ธ.ค

ม.ค

 

 

 

ม.ค

 

 

 

 

2 ก.พ -20 ก.พ

 

 

 

 

 

 

1,500

 

 

 

 

คณะนักศึกษาฝึกสอน

สาขาวิชา สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

10. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ

                10.1 นางสาวจุฬาภรณ์ เดชภักดี                       หัวหน้าโครงการ

10.2 นางสาวกมลวรรณ สุนทรสุข                   กรรมการ

10.3 นางสาวอำภา เขตตะเคียน                      เลขานุการ

 

 

11.  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์จำรัส มีกุศล      คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2. นายจุลจักร โนพันธ์                        ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

3. นางสาวชุชีลา มีแสง                      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

4. นายบุญฉลอง ศรีเสาวลักษณ์        รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

5. นายวีระ เจนชัย                               รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

6. นายอธิปย์ อู่แก้ว                              รองผู้อำนวยการฝ่ายสบริหารทั่วไป

7. อาจารย์ใกล้รุ่ง จันทร์ศรี        หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

8. อาจารย์ชะยันต์ เรือนทองดี     หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

9. อาจารย์ทัศนีย์ สนิทสุริวงษ์           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

10.อาจารย์อารยา พิสุทธิพงษ์        หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

11. อาจารณัฎฐ์ชุดา สุภาพจน์       อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาสขาวิชา เอกสังคมศึกษา

12. การติดตามประเมินผล

                12.1  แบบสอบถาม

                12.2  สังเกตพฤติกรรม

                12.3  แบบประเมินโครงการ

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                13.1 นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาดของโรงเรียน

                13.2 นักเรียนมีพฤติกรรมในการช่วยรักษาความสะอาด

13.3 อาคารเฉลิมพระเกียรติมีบรรยากาศที่ดีเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                13.4 นักเรียนเกิดพฤติกรรมการรักความสะอาด

                13.5 นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีต่อการรักษาความสะอาด

 

                                ลงชื่อ  …………………………                  ผู้เสนอโครงการ                                                                                 

                                                (  นางสาวจุฬาภรณ์ เดชภักดี  )

                                ลงชื่อ ................................................    ผู้เห็นชอบโครงการ

                                             (  อ.ลือศักดิ์  พลายรักษา )