แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้     สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม       ชั้น     มัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่     2    ปีการศึกษา    2551   ชื่อวิชา    สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  5 ( ส31101 )

หน่วยการเรียนรู้ที่    1    เรื่อง     วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่    2    จำนวน    3    ชั่วโมง    ผู้สอน      นางสาวจุฬาภรณ์ เดชภักดี

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน  4.1  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสืบค้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสามารถจำแนกยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตามหลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เพื่อสรุปถึงความสำคัญในความต่อเนื่องของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

 

2. สาระการเรียนรู้

                1. ความหมาย   ลักษณะ    ประเภทและความสำคัญของหลักฐานทาง      ประวัติศาสตร์ไทย

                2.  ความหมาย  ความสำคัญ  และขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

                3.  ตัวอย่างการวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย

                4.  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของประวัติศาสตร์ไทยด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้

                3.1  จุดประสงค์ปลายทาง

                สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

                3.2  จุดประสงค์นำทาง

                1. จำแนกประเภทของหลักฐาน และประเมินคุณค่าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยได้

2.วิเคราะห์  เปรียบเทียบความแตกต่างของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยได้

3.รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญ  และขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

                4.รู้จักวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

4. เนื้อหาสาระ

                วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการ หรือขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตให้มีความสมบูรณ์  น่าเชื่อถือ  ใกล้เคียงกับความจริง  โดยอาศัยจากหลักฐานทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  ผ่านการรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางหลักฐาน  เลือกสรรและจัดหาความสัมพันธ์ของข้อมูลสุดท้ายหรือการเรียบเรียงและนำเสนอ

 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ชั่วโมงที่  1

                ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                                1. ครูนำนักเรียนสนทนาเพื่อทบทวนความรู้เดิม  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบ   คำถามที่อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้าง

                                2. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

                                3. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนที่ต้องการให้นักเรียนสามารถอธิบายถึงความหมาย  ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ได้

ขั้นสอน

                                4. อธิบายถึงความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์   หลักเกณฑ์การจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบสากล

                                5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5 คน โดยให้นักเรียนศึกษาในเรื่อง

                                                5.1 ลักษณะของหลักฐาน 

                                                                -   หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

                                                                -   หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

                                                5.2 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย

                                                                -   หลักฐานชั้นต้น ( หลักฐานปฐมภูมิ )

                                                                -   หลักฐานชั้นรอง ( หลักฐานทุติยภูมิ )

                                โดยให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยให้นักเรียนทำเป็นแผนผังความคิด  โดยทำให้มีความน่าสนใจ  กำหนดเวลา 10 นาที

                6. ให้ตัวแทนนักเรียนในแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง

                7. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มตน

ขั้นสรุป

                8. ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปเนื้อหาที่เรียน

 

 

ชั่วโมงที่  2

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                1. ครูนำสนทนาเพื่อทบทวนความรู้เดิมและนำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว  และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบคำถามที่ผิดบ้างถูกบ้าง

ขั้นสอน

                2. ครูอธิบายถึงวิธีการทางประวัติศาสตร์  ความหมาย  ความสำคัญ  และขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์

                3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ  5  คน  ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์จากหนังสือประวัติศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยสรุปเป็นแผนผังความคิด

                4. ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอแผนผังความคิดของกลุ่มตนเอง

                5. ครูสรุปเพิ่มเติมให้กับนักเรียนอีกครั้ง

                6. ครูสั่งให้นักเรียนไปเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากลุ่มล่ะ 1 ชิ้น

ขั้นสรุป

                7. ครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปเนื้อหาที่เรียน

 

ชั่วโมงที่ 3

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                1. ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปในคาบที่แล้ว

ขั้นสอน

                2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มล่ะ 5 คน  ให้นักเรียนศึกษาหลักฐานที่เตรียมมาจากที่ครูสั่งในคาบที่แล้ว  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ครูสอนในคาบที่แล้ว  โดยกำหนดเวลา  15  นาที

                3. ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นักเรียนนำมา 

                4. ครูช่วยเสนอแนะในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาหลักฐานให้นักเรียนอีกครั้ง

ขั้นสรุป

                5. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

                6. ครูให้ตัวแทนนักเรียนกล่าวสรุปอีกครั้ง