นวตกรรมการเรียนรู้ เรื่องแนวทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเมื่อจบชั้น ม.3

 

        สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ คือ Power Point เรื่อง “แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ” ยอมรับว่าเป็นนวตกรรม ที่เป็นเทคโนโลยีชิ้นแรกที่ใช้สอน ปกติใช้เป็นเอกสารการสอน คู่มือการสอน เป็นความภาคภูมิใจของผู้สอนที่มีโอกาสได้ทำและใช้สอนจริง ผู้เรียนตื่นเต้นและแปลกใจ สังเกตความสนใจของผู้เรียนแล้วถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งคิดว่าจะต่อยอดทำเป็น E-book และจะต่อยอดไปอีก

 หลักการและเหตุผล

          การเรียนการสอยรายวิชากิจกรรมแนะแนวส่วนใหญ่ผู้สอนใช้วิธีบรรยาย ซึ่งผู้เรียนสามารถรับรู้เนื้อหาได้ไม่เท่ากัน เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกัน การสอนบรรยายเพียงอย่างเดียวทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย จำเจ ไม่สนใจเนื้อหาที่ผู้สอนกำลังสอน เกิดพฤติกรรมแทรกระหว่างการเรียนคือ พูดคุยเสียงดัง เล่นกัน นำวิชาอื่นมานั่งทำในชั่วโมง

          ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าใจมากยิ่งขึ้น โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันได้  ผู้สอนจึงเลือกใช้สื่อการสอนด้วย Power Point เรื่อง “แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ” 

 วัตถุประสงค์

          1. ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ ให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหาสาระทั่วถึงและไม่เกิดความเบื่อหน่ายในกิจกรรมการเรียนการสอน

          2. ผู้สอนได้พัฒนาตนเองในการผลิตสื่อให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

 กลุ่มเป้าหมาย

          นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3/8 จำนวน 50 คน

 ขั้นตอนการสร้างสื่อ

1.     วางแผนผลิตสื่อ เลือกสื่อให้มีความน่าสนใจ ดูทันสมัย ผลิตง่าย

2.     กำหนดเรื่องที่ต้องการนำเสนอ

3.     เตรียมข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ

4.     เตรียมรูปภาพเพื่อให้ Power Point น่าสนใจยิ่งขึ้น

5.     กำหนดเนื้อหาแต่ละสไลด์ จัดลำดับเนื้อหา

6.     หาโทนสี ตกแต่งสไลด์ แนวทางการนำเสนอ

7.     นำไปทดลองใช้กับนักเรียน 2 ห้องเรียน เพื่อหาข้อบกพร่อง ปรับปรุงแก้ไข

8.     ปรับแต่งรูปภาพ เนื้อหาเพิ่มเติม

 วิธีการใช้สื่อ

1.    นำ Power Point ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ม.3/10 จำนวน 38 คน สังเกตความสนใจ สอบถามความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง

2.    เพิ่มเติมเนื้อหา แล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ม.3/7 จำนวน 49 คน นักเรียนให้ความสนใจอย่างเห็นได้ชัด เนื้อหายังไม่เป็นที่พอใจ รูปภาพไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมกิจกรรม

3.     ผู้สอนปรับปรุงสไลด์โดยเพิ่มเนื้อหา ปรับเปลี่ยนภาพให้ใกล้เคียงกับเนื้อหา เพิ่มกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น

4.    นำไปใช้จริงกับนักเรียนชั้น ม.3/8 จำนวน 50 คน

 ประโยชน์

1.     กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

2.     ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียนรายวิชา

3.     ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง

4.     ผู้สอนได้พัฒนาตนเองในการผลิตสื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

แนวทางการศึกษาต่อฯ   http://learners.in.th/file/angkaret_it/occ03.pps

 

10 อาชีพที่น่าสนใจ    http://learners.in.th/file/angkaret_it/interocc.ppt

 

เลือกเรียนสาขาอนาคตไม่ตกงาน    http://learners.in.th/file/angkaret_it/futuerocc.ppt