สรุป

การเสริมแหล่งของคาร์โบไฮเดรตร่วมกับพืชอาหารสัตว์หมักมีผลทำให้คุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมักดีขึ้น เช่น WSC จากรายงานของ วารุณีและคณะ (2544) พบว่าถั่วไมยรากลุ่มที่ไม่เสริมหัวมันสำปะหลังสดมีค่า WSC เท่ากับ 0.76 % วัตถุแห้งหลังจากเสริมในระดับ 25, 50, 75 และ 100% ค่า WSC เพิ่มขึ้นเป็น 1.52, 1.84, 2.07, 2.72 % ตามลำดับ, ปริมาณกรดแลคติก จากรายงานของ วารุณี และคณะ (2538) พบว่าหญ้าแฝกกลุ่มที่ไม่เสริมกากน้ำตาล 10% และมันเส้นบด 15% มีค่ากรดแลกติค เท่ากับ 0.04 % วัตถุแห้ง กลุ่มที่เสริมมีค่ากรดแลคติกเพิ่มขึ้นเป็น 1.27 % และ 1.44 % ตามลำดับ, pH จากรายงานของ แพรวพรรณ และคณะ (2549) พบว่าหญ้าแพงโกล่ากลุ่มที่ไม่เสริมกากน้ำตาลมีค่า pH เท่ากับ 4.62 กลุ่มที่เสริมกากน้ำตาลที่ระดับ 2, 4, 6, และ 8% มีค่า pH ที่ลดลงเป็น 4.13, 3.96, 3.91 และ 3.86 ตามลำดับ และการย่อยได้ของวัตถุแห้งมีค่าสูงขึ้น จากรายงานของ ยงยศ และคณะ (2538) ที่พบว่ากลุ่มของหญ้าหมักกลุ่มที่ไม่ใส่เสริมกับการเติมข้าวโพดบดและเติมกากน้ำตาล มีผลต่อการย่อยสลายของพืชหมักในกระเพาะรูเมน ได้ค่า DMD (%) มีค่าเท่ากับ 56.7,60.0 และ65.5% ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลดีต่อสัตว์ในการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์โดยการหมักร่วมกับแหล่งของคาร์โบไฮเดรตสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดี ในช่วงที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี หรือในฤดูขาดแคลนพืชอาหารสัตว์

                ดังนั้นสรุปได้ว่าการเสริมแหล่งของคาร์โบไฮเดรตร่วมกับพืชอาหารสัตว์หมักมีผลทำให้คุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมักดีขึ้น เช่น WSC, กรดแลคติค, pH และการย่อยได้ของวัตถุแห้ง

 

ข้อเสนอแนะ

การเสริมแหล่งของคาร์โบไฮเดรตร่วมกับพืชอาหารสัตว์หมัก ควรคำนึงปัจจัยอื่นๆด้วยได้แก่ WSC, อายุ, ความยาวท่อนพืช, ระดับความชื้น และสารช่วยหมักอื่น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพต่างๆของพืช เพื่อที่จะได้พืชหมักที่มีคุณภาพดีที่สุด

 

กิตติกรรมประกาศ

                ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. สุรเดช พลเสน อาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี อาจารย์ประจำวิชาสัมมนาสัตวศาสตร์ 1 ที่กรุณาให้คำแนะนำ และตรวจทานสัมมนาในครั้งนี้

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

 

กรมปศุสัตว์. 2547. ตารางคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์. 

เอกสารเผยแพร่ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

กรมปศุสัตว์. 2549. ประมวลสถิติประจำปี 2549 ข้อมูลพื้นฐานการปศุสัตว์. 

Available form URL:  http://www.dld.go.th/ict/yearly/yearly49/start49.htm .  

กองอาหารสัตว์. 2547. มาตรฐานพืชอาหารสัตว์หมักของกองอาหารสัตว์. เอกสารเผยแพร่

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และ บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. 2525. คู่มือวิเคราะห์อาหารสัตว์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

แพรวพรรณ เครือมังกร, เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม และสัมพันธ์ มาศโอสถ. 2549. การเพิ่มคุณภาพของ

หญ้าแพงโกล่าหมักโดยใช้สารเสริมชนิดต่างๆ. รายงานผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2549 กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Available form URL: http://www.dld.go.th/nutrition/Research knowledge/Research 1.htm.  

พรชัย ล้อวิลัย. 2548. พืชอาหารสัตว์หมัก. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เมธา วรรณพัฒน์. 2533. โภชนะศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง. โรงพิมพ์ หจก.ฟันนี่พับบลิชชิ่ง,

                กรุงเทพฯ.

ยงยศ ไทรงาม, กฤตพล สมมาตย์, วรเวทย์ แสงไสว, ไชยวรรณ วัฒนจันทร์, นิตยา ไทรงามและ

                เมธา วรรณพัฒน์. 2538. การทำหญ้าหมักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

รายงานการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2538 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วารุณี พานิชผล, ชิต ยุทธวรวิทย์ และ สมพล ไวปัญญา. 2538. คุณค่าทางโภชนะของหญ้าแฝก

                หมักที่เติมสารชนิดต่างๆ. รายงานผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2538 กองอาหารสัตว์

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Available form URL: http://www.dld.go.th/nutrition/Research knowledge/Research 1.htm.  

 

 

วารุณี พานิชผล, สดุดี พงษ์เพียจันทร์ และ อนุกิจ เครือมังกร. 2544. คุณภาพของถั่วไมยราที่หมัก

ร่วมกับหัวมันสำปะหลังสด. รายงานผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2544 กองอาหารสัตว์

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Available form URL: http://www.dld.go.th/nutrition/Research knowledge/Research 1.htm.  

วารุณี พานิชผล. 2548. เทคนิคการทำพืชอาหารสัตว์หมัก.กลุ่มวิเคราะห์อาหารสัตว์และ

พืชอาหารสัตว์กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล. 2539. จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญด้านอาหาร. โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์

กรุงเทพฯ.

ศรัณยา วิทยานุภาพยืนยง และ จันทกานต์ อรณนันท์. 2540. คุณภาพของพืชหมักในถุงพลาสติกที่

เติมสารช่วยหมักชนิดต่างๆ. รายงานผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2540 กองอาหารสัตว์

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Available form URL: http://www.dld.go.th/nutrition/Research knowledge/Research 1.htm.  

สดุดี พงษ์เพียจันทร์, จันทกานต์ อรณนันท์ และ สมพล ไวปัญญา. 2538. การเพิ่มคุณภาพหญ้า

เนเปียร์หมักโดยใช้สารเสริมชนิดต่างๆ. รายงานผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2538

กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Available form URL: http://www.dld.go.th/nutrition/Research knowledge/Research 1.htm.  

สายัณห์ ทัดศรี. 2547. พืชอาหารสัตว์เขตร้อน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

สุรเดช พลเสน. 2548. ทุ่งหญ้าเขตร้อน. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Carpintero, C.M., A.R. Henderson, and P. McDonald. 1979.The effect of some pre-treatment on

proteolysis during the ensiling of herbage.Grass and Forage Science. 34:311-315.

Grazia, Land G. Suzzi. 1984. A survey of lactic acid bacteria in Italian silage. Journal of

                Applied Bacteriology. 56:373-379.

Haustein, S. 2003. Evaluating silage quality.

http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/for4909

 

 

McDonalds, P.1981. The Biochemistry of Silage. Chichester. Ed. John Wiley and Son.

McDonalds, P., A.R. Henderson and S.J.E. Heron. 1991. The biochemistry of silage. 2nd ed.

Chalcombe Publications, Marlow.

Paustain,T. 2000.Metabolism-fermentation.

http://dwb.unl.edu/Teacher/NSF/C11/C11Links/www.bact.wisc.edu/microtextbook/metabolism/ Fermentation.html.

Seale,D.R., A.R. Henderson, K.O. Petterson, J.F. Lowe. 1986. The effect of addition of sugar and

inoculation with two commercial inoculants on the fermentation of Lucerne silage in laboratory silos. Grass and Forage Science. 41:61-70.

Skerman, P. J.and F. Riveros. 1990. Tropical grasses. FAO. Plant production and protection

series, no 23. Rome, Italy.

Stefanie, J. W. H., O. Elferink, F.Driehuis, J.C.Gottschal and S.F.Spoelstra. 1999. Silage

fermentation processes and their manipulation.

http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGPC/gp/SILAGE/PDF/Paper2.pdf.

Wilkinson, J. M. 1990. Silage UK. 6nd ed. Chalcombe Publications. Marlow.