ตัวอย่างบรรณานุกรม

การเขียนบรรณานุกรมหนังสือ
 
(ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  พิมพ์ครั้งที่.  สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,  ปีพิมพ์.)
 
ตัวอย่างบรรณานุกรมหนังสือ
                อัจฉรา  จันทร์ฉาย.  คู่มือการวางแผนกลยุทธ์  นโยบายธุรกิจ.  พิมพ์ครั้งที่ ๓.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๒.
 
การเขียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์
 
(ชื่อผู้เขียน.  ชื่อวิทยานิพนธ์.   (ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์  ชื่อสถาบัน,  ปีที่พิมพ์.)
 
ตัวอย่างบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์
พฤษมงคล  บุญแสนแผน.  ปัญหาในการรับสารนิเทศเพื่อพัมนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์.  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,  ๒๕๔๘).
 
การเขียนบรรณานุกรมวารสารนิตยสาร
 
(ชื่อผู้เขียนบทความ.  ชื่อบทความหรือชื่อคอลัมน์.   ชื่อวารสาร  ปีที่,  ฉบับที่ (วัน  เดือน  ปี).  หน้าที่อ้างถึง.)
 
ตัวอย่างบรรณานุกรมวารสารนิตยสาร
วีรพันธุ์  โตมีบุญ.  เถียงนาตอนบ่ายที่โนนไทย.  จันทร์  ๑๐,  ๑๑๓  (กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘).  หน้า 15 21.
 
การเขียนบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์
 
(ชื่อผู้เขียนบทความ.  ชื่อบทความหรือชื่อคอลัมน์.   ชื่อหนังสือพิมพ์,  วัน  เดือน  ปี.  หน้าที่อ้างถึง.)
 
ตัวอย่างบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์
พิมพ์เนตร  เทียนยี.  โลกาภิวัตน์ : อาวุโสดอดเน็ต.  เดลินิวส์ .  ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๔๘.  หน้า 16.
 
 
การเขียนบรรณานุกรมจุลสาร
 
(ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อเรื่องหรือชื่อจุลสาร.  สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์,  ปีที่พิมพ์.)
 
ตัวอย่างบรรณานุกรมจุลสาร
กรมส่งเสริมการเกษตร.  การปลูกหอมแดง.  กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,  ๒๕๔๘.
 
การเขียนบรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
 
(ชื่อผู้จัดทำ.  ชื่อเรื่อง.   ประเภทของสื่อ,  ปีที่จัดทำ.)
 
ตัวอย่างบรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
กรมศิลปากร.  บทเห่เรือ.  แผ่นเสียง,  ๒๕๔๘.
 
การเขียนบรรณานุกรมรายการวิทยุและโทรทัศน์
 
(ชื่อรายการ.  ดำเนินรายการโดย  ชื่อผู้ดำเนินรายการ.  สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ออกอากาศ.วัน  เดือน  ปี.  เวลาที่ออกอากาศ.)
 
ตัวอย่างบรรณานุกรมข้อมูลจากระบบ Internet
ขอคิดด้วยคน  ดำเนินรายการโดย  เจิมศักดิ์   ปิ่นทอง   สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๙.
๑๕    ธันวาคม  ๒๕๔๘.  เวลา  ๒๑.๐๐ ๒๒.๐๐ น.
 
การเขียนบรรณานุกรมบทสัมภาษณ์
 
(ชื่อผู้สัมภาษณ์.  ตำแหน่งหน้าที่ (ถ้ามี).  สัมภาษณ์  (วัน  เดือน  ปี).)
 
ตัวอย่างบรรณานุกรมบทสัมภาษณ์
สุวรรณ  จันทิวาสารกิจ.  วิศวกรระบบ บริษัท ทู-บี-วัน เทคโนโลยี จำกัด. 
สัมภาษณ์  (๒๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘).
 
การเขียนบรรณานุกรมข้อมูลจากระบบ Internet
 
(ชื่อผู้จัดทำ.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อเว็บไซต์,  ปีที่จัดทำ.)
 
ตัวอย่างบรรณานุกรมข้อมูลจากระบบ Internet
ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ.  พลังแผ่นดิน.  www.plpd.org..๒๕๔๘.21
ตัวอย่างบรรณานุกรม
เกษมชัย บุญเพ็ญ. พื้นฐานโลหะแผ่น. พิมพ์ครั้งที่ 7.ประกอบเมไตร,2533
 
เจเอสอาร์,บริษัท. Catalogue และ Price List. ม.ป.ท.,2542
 
ชาญวุฒิ ตั้งจิตวิทยา และ สาโรช ฐิติเกียรติพงศ์. วัสดุในงานวิศวกรรม เล่มที่ 1.กรุเพมหานคร:นำอักษร,2521
 
ดินแดน เอื้อสามาลย์. ตัวถังและพ่นสี.กรุงเทพมหานคร:พิทักษ์อักษร. ทศพล สังข์อยุทธ์. ทฤษดีช่างกล้าช่างกลทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 3 สระบุรี: ปากเพรียวการช่าง, 2541.
 
เธียรชัย บุญยะกุล และ อำล ซื่อตรง. งานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ศูนย์. ส่งเสริมวิชาการ.