P  ครูไวยุ์

สาระสำคัญ

           รอบๆ ตัวเราและในร่างกายเรามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารต่างๆ  มีผลให้พลังงานของระบบเปลี่ยนไป  และให้ผลิตภัณฑ์หรือสารใหม่เกิดขึ้น ปฏิกิริยาเคมีบางชนิดเกิดขึ้นเอง  แต่บางชนิดต้องได้รับพลังงานจำนวนหนึ่งก่อนจึงจะเกิดปฏิกิริยาได้  ปฏิกิริยาเคมีหลายชนิดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ในอุตสาหกรรม  เกษตรกรรมและทางการแพทย์ ในขณะเดียวกันปฏิกิริยาบางชนิดก็ให้ผลลบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตของมนุษย์เอง ปฏิกิริยาเคมีแต่ละชนิดมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 5 ประการ ได้แก่  ความเข้มข้น  พื้นที่ผิว  อุณหภูมิ  ตัวเร่งปฏิกิริยา และธรรมชาติของสาร ผลของปัจจัยดังกล่าวสามารถหาได้จากการทดลอง การที่มนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนและควบคุมปัจจัยต่างๆ  ดังกล่าวได้ ทำให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาได้อย่างกว้างขวาง

 

เนื้อหา

1.         การเกิดปฏิกิริยาเคมี

2.         พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยา

3.         ปฏิกิริยาในชีวิตประจำวัน

4.         อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.     สำรวจตรวจสอบการเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีบางชนิดในชีวิตประจำวัน

2.     สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของปฏิกิริยาเคมีและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้

3.     อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

4.     สำรวจตรวจสอบอัตราการเกิดและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้

5.     สำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

   ปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิงและฝนกรด 

  ปฏิกิริยาการเกิดสม็อก
   ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
  ปฏิกิริยาการสลายตัวของผงฟู
  ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจเปอร์ออกไซด์
  ปฏิกิริยาการสลายตัวของหินปูน
 ปฏิกิริยาในดอกไม้ไฟ
 

  ปฏิกิริยาในน้ำอัดลม

 ปฏิกิริยาในแบตเตอรี

 

อ้างอิง

   1. http://www.electron.rmutphysics.com/

   2. http://tc.mengrai.ac.th/users/sinuan/link/sann1/c4.htm

   3. http://play.kapook.com/dookdik/animation/cat-512-1