งานวิจัยในชั้นเรียน

เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง

ผลการดำเนินงานวิจัย

              1.    การทดสอบก่อนเรียน   นักเรียนคัดเลือกคำศัพท์ที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดต่างๆจากหนังสือพิมพ์   แล้วนำคำศัพท์มาติดลงในใบงานที่ครูกำหนดให้    9  มาตราตำสะกด     ผลการเขียนสะกดคำนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ   60  จำนวน  7  มาตราตัวสะกด  มาตราแม่ ก กา และแม่  กม  ไม่ผ่านเกณฑ์   รวมเฉลี่ยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ  78.66

               2.   การทดสอบหลังเรียน    ใบงานที่  1  มาตราตัวสะกดแม่  ก กา    นักเรียนเขียนคำจากภาพที่กำหนดให้    ผลการเขียนสะกดคำผ่านเกณฑ์ร้อยละ  83.33

               3.    ใบงานที่  2  มาตราตัวสะกด  แม่  กง   เติมคำที่มีตัวสะกด   8   ข้อ   ผลการเขียนสะกดคำผ่านเกณฑ์ร้อยละ  100         

               4.   ใบงานที่  3  มาตราตัวสะกดแม่  กน   เติมตัวสะกด  เขียนคำ  และแต่งประโยค  จำนวน   26  ข้อ    ผลการเขียนสะกดคำผ่านเกณฑ์ร้อยละ  69.25                  

               5.   ใบงานที่  4  มาตราตัวสะกด  แม่  กม   เติมคำที่มีตัวสะกด  จำนวน  10  ข้อ    ผลการเขียนสะกดคำผ่านเกณฑ์ร้อยละ   70

               6.   ใบงานที่  5  มาตราตัวสะกด  แม่  เกย   หาคำที่มี ย  สะกด  และแต่งประโยค   เติมคำในประโยค   จำนวน   15   ข้อ  ผลการเขียนสะกดคำผ่านเกณฑ์ร้อยละ   80

               7.   ใบงานที่  6   มาตราตัวสะกด   แม่  เกอว  ระบายสีคำที่มี    สะกด  จำนวน  8 ข้อผลการเขียนสะกดคำผ่านเกณฑ์ร้อยละ   62

                 8.   ใบงานที่   7    มาตราตัวสะกด  แม่  กก   ระบายสีคำที่มีตัวสะกด  จำนวน  21  ข้อ   ผลการเขียนสะกดคำผ่านเเกณฑ์ร้อยละ   23.80

                 9.   ใบงานที่   8    มาตราตัวสะกด  แม่  กด   เติมคำที่มีตัวสะกด  จำนวน  12  ข้อ  ผลการเขียนสะกดคำผ่านเกณฑ์ร้อยละ   25

                10.   ใบงานที่   9    มาตราตัวสะกด  แม่  กบ  เติมคำที่มีตัวสะกด  จำนวน  10  ข้อ  ผลการเขียนสะกดคำผ่านเกณฑ์ร้อยละ   70

                11.   ผลจากการเขียนสะกดคำจากใบงานทั้ง  9  มาตราตัวสะกด  นักเรียนยังเขียนสะกดคำไม่ผ่านร้อยละ  60  จำนวน  2  มาตราตัวสะกด  คือ  แม่  กก  แม่กด   รวมเฉลี่ยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ  64.87   

     จากผลการดำเนินงาน

              1.  ในภาพรวมจากการวิจัยเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง  พบว่า  นักเรียนยังจำมาตราตัวสะกดแต่ละมาตราตัวสะกดไม่ได้   จึงเขียนไม่ถูกต้อง  

2.      นักเรียนไม่ค่อยสนใจในการทำงาน  สังเกตจากชิ้นงานและลายมือ

3.      ครูผู้ทำงานวิจัย มีเวลาพบผู้เรียนห้องละ 1 คาบ  ต่อสัปดาห์  (นักเรียนทำงานหลังจากเรียนในชั่วโมงแล้ว )  ทำให้การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 

4.      จากการสังเกตคิดว่านักเรียนหาคำศัพท์จากวารสารจะได้คะแนนมากกว่าในใบงาน

เพราะนักเรียนอาศัยความจำ  ไม่ได้มาจากความเข้าใจ