บริษัทจำกัดมหาชน หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ซึ่งถือหุ้นตั้งแต่100คนขึ้นไปโดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระและบริษัทดังกล่าวที่ระบุความประสงค์นั้นไนหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อดี

1.การจัดการมีประสิทธิภาพ

2.ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัดเฉพาะค่าหู้นที่ตนยังค้างจ่าย

3.โอนหรือขายหรือขยายกิจการได้ง่ายเนื่องจากบริษัทน่าเชื่อถือ

4.มีความมั่นคงถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของบริษัท

ข้อเสีย

1.การจัดตั้งยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง

2.ไม่สามารถปกปิดความของบริษัทได้ทั้งหมด

3.ถ้าผู้บริหารไม่ใผ้ถือหุ้นอาจบริหารงานไม่รอบคอบ

4.ผู้ประกอบการต้องเสียภาษีซ้ำซ้อน