ตัวแปร

·       รู้จักกับตัวแปร  ค่าคงที่และชนิดของข้อมูล

 

ในการเขียนคำสั่งต่างๆ ใน VB6  นั้นบางครั้งเราจำเป็นต้องมีการจำข้อมูล  เช่น  เมื่อต้องการคูณเลข 2 จำนวน  เรานำเลข 2  จำนวนนั้น  เขียนลงบนกระดาษแล้วคูณกัน  ซึ่งกระดาษทดทำหน้าที่เป็นเหมือนหน่วยความจำชั่วคราว  เป็นต้น  ตัวแปรใน  VB6  ความหมายทำนองเดียวกัน  คือ  มีไว้เพื่อเก็บข้อมูลชั่วคราวในระหว่างการทำงานของโปรแกรม  ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้ได้

                สำหรับค่าคงที่ที่ทำหน้าที่คล้ายกับตัวแปร  เพียงแต่ค่าของมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามการทำงานของโปรแกรม  ค่าคงที่มีประโยชน์ในการเก็บค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง  เช่น  เก็บค่าคงที่ที่ใช้คำนวณเกี่ยวกับวงกลม  เป็นต้น  ทั้งตัวแปรและค่าคงที่จะมีชื่อสำหรับใช้อ้างอิงในโปรแกรม  และตัวแปรจะมีชนิดข้อมูลที่บอกว่าตัวแปรสามารถเก็บค่าอะไรได้บ้าง  เช่น  ตัวแปรชนิดตัวเลขจะไม่สามารถเก็บข้อความได้  เป็นต้น  การใช้ชนิดข้อมูลให้เหมาะสมจะทำให้โปรแกรมของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

·       ประเภทของข้อมูล (Data  Type)

 

Visual  Basic  ได้แบ่งข้อมูลออกเป็นประเภทต่างๆ  ดังนี้

ประเภทของตัวแปร

สัญลักษณ์

เนื้อที่ที่ใช้งาน

Byte

Boolean

String(จำกัดความยาว)

String(ไม่จำกัดความยาว)

Integer

Long

Single

Double

Currency

Variant

Variant

Date

Object

ไม่มี

ไม่มี

$

$

%

&

!

#

@

-

-

ไม่มี

ไม่มี

1 Byte

2 Bytes

10 Bytes

ความยาวของข้อความ

2 Bytes

4 Bytes

4 Bytes

8 Bytes

8 Bytes

16 Bytes

22 Bytes

8 Bytes

4 Bytes

 

 

 

·       รายละเอียดของข้อมูล

1.  String                               ใช้เก็บข้อความต่างๆหรือชุดตัวเลขในรูปแบบของข้อความ

2.  Integer และ Long          ใช้เก็บค่าของตัวเลขจำนวนเต็ม  ซึ่ง  Long  จะเก็บค่าตัวเลขที่มีขนาดใหญ่

3.  Single และ Double        ใช้เก็บค่าของตัวเลขจำนวนจริง  ซึ่ง  Double  จะเก็บค่าจำนวนจริงที่มีขนาดใหญ่

4.  Currency                         ใช้เก็บค่าตัวเลขที่เป็นจำนวนเงิน

5.  Variant                             ใช้เก็บค่าอะไรก็ได้  โดยจะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของข้อมูลที่มันจัดเก็บ

6.  Boolean                            เก็บค่าทางตรรกะที่ได้มี 2 ค่า คือ true (จริง), false (เท็จ)

7.  Date                                  ใช้สำหรับเก็บวันที่และเวลา

8.  Object                               ใช้อ้างอิง  Object  ใดๆ

9.  Byte                                  ใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบ  Binary

 

·       การประกาศตัวแปร

 

การประกาศค่าตัวแปร  ใน Visual Basic  นั้น  ทำได้  2  วิธี  คือ

1.  กำหนดตัวแปรโดยใช้คำสั่ง

          Dim  varname [AS type]  [,varname [As type]]…

             โดยที่  varname   หมายถึง   ชื่อตัวแปร

                          type        หมายถึง   ประเภทข้อมูล

             การกำหนดลักษณะนี้  สามารถกำหนดได้ทั้งในส่วนทั่วไปและต้นโปรแกรมของแต่ละ

Procedure  หรือ  ฟังชัน  แต่ทั้ง  2  วิธี  จะมีข้อแตกต่างกันคือ  ตัวแปรที่ประกาศไว้ในส่วนทั่วไปจะ

เป็นตัวแปรส่วนกลางที่ Procedure หรือฟังชันต่างๆ  ภายใน  Form  เดียวกันสามารถใช้งานได้  แต่

กรณีที่ประกาศไว้ใน Procedure  หรือฟังชัน  ตัวแปรที่ประกาศไว้ จะใช้ได้ภายใน Procedure หรือ

ฟังชันที่มีการประกาศตัวแปรนั้นไว้เท่านั้น

2.  การกำหนดประเภทของตัวแปรจะทำในรูป

                     varname<type ldentifier>

             เช่น  Unitl , [email protected] เป็นต้น  ซึ่งการกำหนดตัวแปรประเภทนี้  ตัวแปรจะเขียนในลักษณะแบบนี้ตลอดการใช้งานใน Procedure นั้น  และจะถือว่าเป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดให้ใช้งานเฉพาะใน Procedure หรือฟังชันนั้นเท่านั้น

 

·       กฎการตั้งชื่อตัวแปรและค่าคงที่

·        

1.       ชื่อของตัวแปรยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร

2.       ตัวแปรตัวแรกจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเสมอ A-Z

3.       ตัวอักษรตัวถัดไปจะเป็นตัวอักษร  A-Z  หรือ 0-9  หรือ (-)

4.       ตัวอักษรตัวสุดท้ายนั้นสามารถที่จะใช้สัญลักษณ์พิเศษเพื่อแสดงถึงความหมายของตัวแปรก็ได้

5.       ชื่อของตัวแปรจะต้องไม่ซ้ำกับคำเฉพาะ

6.       การตั้งชื่อตัวแปรนั้นสามารถที่จะพิมพ์ตัวเล็กหรือพิมพ์ตัวใหญ่ก็ได้

 

·       ตัวอย่างโปรแกรมที่มีการประกาศ  และเรียกใช้ค่าคงที่

คำสั่ง

Private  Sub  Form_Load()

Const ms = “Microsoft”

Const vb = “Visual basic”

Const ver = 6

Debug.Print ms + “” + vb + “” + Cstr(ver)

End  Sub

 

ผลลัพธ์

Microsoft  Visual Basic 6