กรุงเทพฯ เป็นเมืองหน้าอยู๋แต่อีกทางหนึ่งก็มีการแข่งขันกันสูงทั้งเรื่องการกินการอยู่ เรื่องของการแข่งขันการทำงาน

       ภาพของแหล่งเศรษฐกิตที่มีการสร้างรายได้ที่นำเงินเข้าประเทศได้เป็นจำนวนมาก

       เรื่องของการแข่งขันกันทำงานที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองหลวง

 

 การแข่งขันทางด้านอาหาร

 

 

       อยู่ด้วยกันรักกันไว้นะครับ จุ๊ปๆๆๆๆๆ