การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
การจัดเก็บเอกสารเป็นการนำระบบจำแนกเอกสาร ระบบใดระบบหนึ่งมาใช้ เพื่อให้เอกสารที่จะดำเนินการจัดเก็บมีความเป็นระบบระเบียบ ซึ่งจากการปฏิบัติที่ผ่านมา สำนักงานศาลยุติธรรมมีการแนวทางในการจัดเก็บเอกสารในลักษณะจำแนกตามหัวเรื่อง โดยจำแนกเอกสารออกเป็น หัวข้อใหญ่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น หรือจำแนกตามบริการที่ให้แก่ผู้อื่น โดยทั่วไปจะกำหนดเป็นหัวข้อ 10 หมวด ดังนี้

หมวด 1 การเงิน งบประมาณ
หมวด 2 คำสั่ง ระเบียบ คู่มือ มติ ครม.
หมวด 3 โต้ตอบ
หมวด 4 บริหารทั่วไป
หมวด 5 บริหารบุคคล
หมวด 6 เบ็ดเตล็ด
หมวด 7 ประชุม
หมวด 8 ฝึกอบรม บรรยาย ทุนและการดูงาน
หมวด 9 วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวด 10 สถิติ และรายงาน

หมวดที่ 1 การเงิน งบประมาณ
เอกสารที่จัดเก็บในหมวดนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและงบประมาณทั้งหมด เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เงินค่าใช้สอย เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอุดหนุน เป็นต้น

หมวดที่ 2 คำสั่ง ระเบียบ คู่มือ มติ ครม.
ในหมวดนี้เอกสารที่จัดเก็บได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวกับคำสั่งของแต่ละหน่วยงาน เช่น คำสั่งกอง คำสั่งสำนักงาน คำสั่งทั่วไป เป็นต้น ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ คู่มือ และมติต่าง ๆ

หมวดที่ 3 โต้ตอบ
เป็นหมวดที่จัดเก็บเอกสารที่มีการโต้ตอบในเรื่องทั่ว ๆ ไปที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ใดโดยเฉพาะ เช่น การขอบริจาคสิ่งของ หนังสือขอบคุณ เป็นต้น ส่วนหนังสือโต้ตอบเฉพาะเรื่อง เช่น โต้ตอบเรื่องการเงินให้เก็บเรื่องดังกล่าวไว้ในหมวดการเงิน งบประมาณ

หมวดที่ 4 บริหารทั่วไป
หมวดดังกล่าว เป็นหมวดที่จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ คำสั่งที่มีลักษณะเป็นการบริหารงาน การมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทนหรือการรักษาการแทนในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง

หมวดที่ 5 บริหารบุคคล
ในหมวดนี้จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทั้งกระบวนการตั้งแต่การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ การกำหนดตำแหน่งใหม่ การลาออก ฯลฯ เป็นต้น

หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ด
เป็นหมวดที่เก็บเอกสารซึ่งไม่สามารถจัดเข้าหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งที่ตั้งไว้ อีกทั้งมีปริมาณเอกสารที่ไม่มากพอที่จะตั้งขึ้นเป็นหมวดเอกสารใหม่ได้ก็ให้เก็บไว้ในหมวดนี้

หมวดที่ 7 ประชุม
หมวดนี้จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมทั่ว ๆ ไป โดยเก็บเอกสารทั้งกระบวนการในการประชุม เช่น ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานผลการประชุม เป็นต้น แต่หากการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเฉพาะ เช่น การประชุมพิจารณาความดีความชอบ ก็ให้เก็บเอกสารไว้ในหมวดบริหารบุคคล เป็นต้น

หมวดที่ 8 ฝึกอบรม บรรยาย ทุนและดูงาน
ในหมวดนี้จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนาหรือบรรยายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ข้าราชการได้รับทุนการศึกษาต่อ ทุนดูงาน เป็นต้น

หมวดที่ 9 วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ในหมวดดังกล่าวจัดเก็บเอกสารประเภทการจัดซื้อจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง ประกวดราคา จ้างเหมา เป็นต้น

หมวดที่ 10 สถิติและรายงาน
หมวดนี้ เอกสารที่จัดเก็บ ได้แก่ เอกสารประเภทรายงานและสถิติต่าง ๆ เช่น รายงานการตรวจอาคาร รายงานปริมาณและสถิติคดีของศาล เป็นต้น