ผู้ส่งสาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการส่งข่าวสาร/ข้อมูลให้ผู้รับสารโดยมีวัตถุประสงค์และวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์

คุณสมบัติของการเป็นผู้ส่งสาร

  • ความสามารถ (Competence)

        อันได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ในข้อมูลข่าวสารหรือเรื่องที่จะสื่อสารและการส่งสารของผู้ส่งสาร รวมทั้งความสามารถในการจัดการควบคุมสถานการณ์ในการสื่อสาร

  • บุคลิกลักษณะ (Character)

              ถ้าผู้ส่งสารมีบุคลิกลักษณะที่ไม่ดี ไม่น่าไว้วางใจ ผู้รับสารก็จะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะรับสาร

  • ความสุขุมเยือกเย็น (Composure)

              การไม่มีอาการที่แสดงความตื่นเต้นหวาดกลัว สามารถควบคุมความรู้สึกขณะที่ทำการสื่อสาร

  • การเป็นที่ยอมรับทางสังคม (Socialbility)

        การเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปนั้น จะทำให้ได้รับความรู้สึกที่ดี  ส่วนใหญ่ความเชื่อถือของผู้รับสารจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการสื่อสาร เป็นความรู้สึกที่ทำให้ผู้รับสาร สนใจในตัวสาร

  • การเป็นคนเปิดเผย (Extroversion)

        เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับผู้รับสาร ทำให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารได้ง่าย