นโอกาสนี้ขอแนะนำการเดินทางผ่านแดนไปประเทศลาว เนื่องจากกำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ก่อนนะครับ

เอกสารผ่านแดนเข้าประเทศลาวมี ๓ ประเภท คือ

1) หนังสือเดินทาง (Passport) ใช้สำหรับประชาชนไทย ลาว และประชาชนประเทศที่สาม ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 1 เดือน สามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ และพำนักอยู่นอกพื้นที่ชายแดนที่กำหนดไว้ในความตกลงได้

2) หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ใช้เฉพาะประชาชนไทยและลาว ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ระบุไว้ในความตกลงเท่านั้น มีอายุ 1 ปี ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 3วัน 2 คืน โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่กำหนดไว้ในความตกลงเท่านั้น และต้องเดินทางกลับออก ณ ช่องทางที่ผ่านเข้ามา

3) หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ใช้สำหรับประชาชนไทยและลาว ที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่ชายแดนที่ระบุไว้ในความตกลงใช้ได้ครั้งเดียว ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 3 วัน 2 คืน ใช้หลักปฏิบัติเหมือน (ข้อ 2)

 หมายเหตุ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของเปิดเวลา 08.00-18.00 น. ติดต่อกรอกแบบฟอร์มขอผ่านแดนที่ศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ในบริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงของได้ทุกวัน เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 30 บาท โดยจะเสียค่าเหยียบแผ่นดินที่ฝั่งประเทศลาว 50บาท

 

การทำ Visa เข้าประเทศลาว

1. กรอกแบบ ฟอร์ม คำขอ Visa

ใบสมัครขอวีซ่า ขอได้ที่สถานทูตลาว หรือ Download จาก http://www.bkklaoembassy.coml แล้วติดรูป มาด้วย 1 รูปพร้อมแนบ Passport

ติดรูปถ่าย 1 ใบ

2. นำใบสมัครขอวีซ่า ที่ติดรูปถ่าย พร้อม Passport นำไปยื่นที่สถานทูตลาว

ทำแบบธรรมดา ค่าธรรมเนียม 300 บาท ต้องยื่นภายในช่วงเช้า หลังยื่นจะได้ใบนัดวันรับ (โดยจะได้ภายใน 2 - 3 วัน ในช่วงบ่าย)

ทำแบบด่วน ค่าธรรมเนียม 600 บาท จะได้รับภายใน 2-3 ชม. ยื่นใบสมัครได้ทั้ง ช่วงเช้าและช่วงบ่าย

การเดินทางโดยทางเรือ เข้าสู่เมืองหลวงพระบาง

การเดินทางทางรถโดยสารเข้าสู่เมืองเชียงรุ่ง จีนตอนใต้

 

เชียงของ-หลวงพระบาง การเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถและทางเรือ ทว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเลือกไปทางเรือ เพื่อชมภูมิทัศน์และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆที่อาศัยอยู่สองฝากฝั่งของแม่น้ำโขง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าสู่ลาวที่ จุดตรวจคนเข้าเมือง ที่ท่าเรือบั๊ค เชียงของ ประทับตราหนังสือเดินทาง และนั่งเรือข้ามฟาก ค่าโดยสาร 20 บาท

 เรือโดยสาร ห้วยทราย-หลวงพระบาง

- อัตราค่าโดยสารเรือช้า (Slow Boat) ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน (พักค้างคืนที่ปากแบง) โดยเรือจะออกประมาณ 09.00-10.30 น.

- อัตราค่าโดยสารเรือเร็ว (Speed Boat) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เรือจะออกประมาณ 09.00 - 11.30น.

 หมายเหตุ : อัตราค่าโดยสารเรือขึ้นอยู่กับการกำหนดของชมรมท่องเที่ยวห้วยทราย

 เชียงของ-เชียงรุ่ง

- เส้นทาง เชียงของ - ห้วยทราย - เวียงภูคา - หลวงน้ำทา - บ่อเตน --บ่อหาน - เมืองล่า - เชียงรุ่ง เป็นอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่าง ๆ ตลอดจนธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ ของลาวเหนือ สภาพถนนระหว่าง ในลาวระยะทาง 254 กม. อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง การเดินทางอาจไม่สะดวกในบางช่วง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นถนนลาดยางตลอดสายภายในปี 2550 ส่วนถนนในจีน จากบ่อหาน ถึง เชียงรุ่ง ลาดยางตลอดสาย

- เชียงของ-ห้วยทราย จากเชียงของ นั่งเรือข้ามฟากจากเชียงของไปยังเมืองห้วยทรายของลาว ค่าเรือข้ามฟาก 20 บาท โดยต้องเตรียมเอกสารผ่านแดนให้เรียบร้อย

- ห้วยทราย - หลวงน้ำทา ต่อรถตุ๊กๆ ไปขึ้นรถสองแถวบริเวณตลาดห้วยทราย รถออกช่วงเช้าเวลาประมาณ 8.30 น. ค่ารถ 250-350 บาท ระยะทาง 198 กม. เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง (พักที่หลวงน้ำทา 1 คืน)

- หลวงน้ำทา - บ่อเตน ท่ารถสองแถวอยู่บริเวณหน้าตลาดน้ำทา หรือขึ้นรถที่ไปแยกบ้านนาเตย แล้วต่อรถที่บ้านนาเตยไปด่านบ่อเตน ค่ารถประมาณ 60 บาท ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 55 กม.

- บ่อเตน - บ่อหาน แสตมป์พาสปอร์ตออกที่จุดผ่านแดนบ่อเตน ของลาวและแสตมป์ เข้าจีนที่เมืองบ่อหาน(ระหว่างด่านทั้งสองห่างกัน 2 กม.ต้องนั่วสองแถว) จากนั้นอาจพักที่บ่อหาน 1 คืน

- บ่อหาน - เชียงรุ่ง มีรถบัสขนาดกลาง วิ่งไปเชียงรุ่งระยะทางราว 230 กม.ทางลาดยางตลอดทางจะถึงเชียงรุ่งช่วงเย็น

 วีซ่าหรือการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

    การตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือที่เรียกติดปากกันว่าวีซ่า(Visa)เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐหรือประเทศหนึ่งอนุญาตให้คนต่างประเทศเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว,เรียนหนังสือ,รักษาพยาบาล,ทำงาน ฯลฯ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่แต่ละประเทศระบุไว้

  การปฏิบัติโดยทั่วไปแล้วกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ออกวีซ่าให้แก่คนประเทศอื่นที่ร้องขอ เมื่ออยากเดินทางผ่านแดนเข้าประเทศนั้นๆ(คนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศตัวเอง เช่นเดียวกับคนอเมริกันก็ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าสหรัฐ เพราะถือว่าเป็นคนชาติ) 

      เช่นเดียวกับประเทศไทย กระทรวงต่างประเทศเป็นผู้ออกวีซ่าแต่องค์กรที่จะให้อยู่ได้คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

  ความรู้เรื่องบัตรผ่านแดนไปประเทศเพื่อนบ้าน

 

หนังสือผ่านแดนกับใบเบิกทางก็คือเอกสารชนิดเดียวกัน

ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน ไทย-ลาว,ไทย-กัมพูชา,ไทย-พม่า เรียกหนังสือฉบับนี้ว่า บัตรผ่านแดน(Border Pass) แต่พอไทยตกลงกับมาเลเซียกลับเรียกว่าใบเบิกทางแต่ภาษาอังกฤษใช้เหมือนกัน(Border Pass) ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2481 จนถึงปัจจุบันขณะนี้กำลังทำความตกลงกันใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ สำหรับด้านลาว,กัมพูชา,พม่า ได้แก้ไขเสร็จตั้งแต่ พ.ศ.2540

สำหรับค่าธรรมเนียมใบเบิกทางที่คนมาเลเซียใช้ไม่ทราบ แต่ของไทย บัตรผ่านแดนชั่วคราวค่าธรรมเนียม 30 บาท ส่วนบัตรผ่านแดนถาวรเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท

เห็นได้ว่าในการข้ามแดนระหว่างประเทศมีกฎหมายทั้งภายในประเทศและที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ สำหรับประเทศไทยก็เช่น

พระราชบัญญัติคนเขาเมืองพ.ศ.2522ได้กำหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับคนเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตไว้ทุกขั้นตอนหากระทำผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองก็มีโทษทางอาญาบัญญัติไว้ลงโทษผู้กระทำความผิด

แต่ในอนาคตผู้เขียนมีความเห็นว่าในระหว่างประเทศที่อยู่ในเขตภูมิภาคเดียวกันนี้ควรเปิดกว้างในการติดต่อสื่อสารกันให้มากว่าในปัจจุบัน อย่างเช่นสหภาพยุโรปได้ประสบความสำเร็จมาแล้ว ซึ่งจะช่วยด้านความแข็งแกร่งและความร่วมมือในหลายด้านระหว่างกันมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและการเอาจริงเอาจังในแต่ละประเทศอีกด้วยที่ต้องอาศัยความร่วมมืกันจึงจะประสบผลสำเร็จ

 

 ที่มา สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    www.nhrc.or.th

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง   www.immigration.go.th

www.vacationzone.co.th 

www.norsorpor.com