ใบงานที่ 3

กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี ป.2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค

 

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1.บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง และรูปทรง

3.สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้น เส้น รูปร่าง

4.มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างงาน ทัศนศิลป์ 3 มิติ

5.สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ

6.วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน

7.เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นรวมถึงเนื้อหาเรื่องราว

8. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว

 

 

1.      บรรยายรูปร่างได้

2.      ระบุทัศนธาตุได้

3.      สร้างงานทัศนศิลป์ได้

4.      มีทักษะพื้นฐาน

5.      สร้างภาพได้

6.      วาดภาพได้

7.      เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายได้

8.      สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้

 

ตัวชี้วัดชั้นปี ป.2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค

 

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1. บอกความสำคัญของงานทัศศิลป์ที่พบเห็นในชีวิต ประจำวัน

2. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ได้

2.      อภิปรายงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดชั้นปี ชั้นปี ป.2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค

 

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1.จำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยิน

2.จำแนกคุณสมบัติของเสียงสูง-ต่ำ ดัง เบา ยาว-สั้น ของดนตรี

3.เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง

4.ร้องเพลงง่ายๆที่เหมาะสมกับวัย

5.บอกความหมายและความสำคัญของเพลงที่ได้ยิน

6.บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้องเสียงดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้คำ

ง่าย ๆ

7.แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      จำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงได้

2.      จำแนกคุณสมบัติของเสียง

3.      เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายได้

4.      ร้องเพลงง่าย ๆได้

5.      บอกความหมายของเพลง

6.      บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้องดนตรี

7.      แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี

 

ตัวชี้วัดชั้นปี ป.2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค

 

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1.เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่

2.แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ

3.แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด

4.แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์

5.ระบุมารยาทในการชมการแสดง

6.ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้าน

7.เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย

8.ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน

 

 

1.      เคลื่อนไหวได้

2.      แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง

3.      แสดงท่าทางได้

4.      แสดงท่าทางประกอบจังหวะ

5.      มารยาทในการชมการแสดง

6.      เล่นการละเล่นพื้นบ้านได้

7.      การละเล่นพื้นบ้านกับการดำรงชีวิต

8.      สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน