ป.บัณฑิต204

 • ให้นักศึกษาเขียนบันทึก แทรกรูปที่ผู้สอนถ่าย(คนสอนจะได้จำหน้านักศึกษาได้ว่าเคยเข้าเรียนไหม) เล่าเรื่องตัวเองอย่างย่อๆ ว่า ชื่อ นามสกุล ทำงานอะไร จังหวัดไหน จบปริญญาตรีสาขาไหน เพื่อแสดงข้อมูลความรู้พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน
 • ห้าม แสดงที่อยู่จริงและ เบอร์โทร เบอร์ อีเมล บนอินเทอร์เน็ตอันตรายมากค่ะ
 • ********

      

  1.พัชญา อั๋นกลิ่น       2.กรรญากร - แก้วมณี 3.ฉลองรัคน์ แสงรุ่ง 4.สมใจ มานะกรโกวิท

      

  5.อภิชาติ เพ็งชวด    6.มยุรี ชัยสามหมอ   7.ภัทร อยู่เอม    8.นาย สกุล รุ่งเรือง

      

  9.วรารัตน์ เหมือนเพ็ชร 10.ฉัตรสุดา เพิงจันดา 11.ศศิภา ชาวแสนแสบ 12.ศิรินยา ศรีสุวรรณ

       

  13.อัครเดช สละชีพ 14.จรรยารักษ์ - สง่าทอง15.วราภรณ์ จันทร์ทอง 16.นันทวัน เอี่ยมแสน

      

  17.กนกวรรณ ศรีอำไพ 18.วรางคนางค์ กลิ่นหอม 19. อรวรรณ โพธิ์จันทร์ 20.รพีพรรณ ตระกูลมาภรณ์

        

  21.วันทนา วงษ์ชีพ  22.วงศกร แพทย์ประพาฬ 23.ปรมาภรณ์ ปาลวัฒน์ 24.สุวรรณวิษา นาคสุข

      

  25.สุพิชญา เล็ก เพ็ชรดี 26.สุรีย์ เอี่ยมสะอาด 27.วิภาภรณ์ สุขเหลือ 28.สุภลักษณ์ บุญเลิศ

         

  29.วิรมณ วงษ์ทอง30.นิตยา วงศ์เสน่ห์ 31.กุลนันทน์ รู้กิจนา 32.พรพิมล กองเนตร

       

  33.ราตรี คงขุนทด 34.พรทิพย์ คำแย้ม 35. นงนุช ปาลวัฒน์  36.พจนีย์ กันทะคำ

   

  37.Dalee Dalee Junsawek 38.