ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

กำหนดองค์ประกอบไว้กว้าง ๆ ดังนี้ (ถวัลย์ มาศจรัส 2550 :116 - 124)

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2. สาระการเรียนรู้

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้

4. สื่อและแหล่งเรียนรู้

5. กระบวนการวัดและประเมินผล

องค์ประกอบที่กำหนดไว้นี้ กำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานกลาง ส่วนในทางปฏิบัตินั้น ข้าราชการครูมีสิทธิ์ที่จะสร้างสรรค์รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในรูปแบบที่แตกต่างไปจากนี้ได้โดยจะต้องยังคงองค์ประกอบที่สำคัญ ที่จะสะท้อนให้เห็นว่า แผนดังกล่าวเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริง

ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปรัชญาพระราชทาน "เศรษฐกิจพอเพียง" คณะทำงานบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน มิได้เคร่งครัดรูปแบบของการเขียนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้ปรับได้ตามธรรมชาติของวิชา แต่ขอให้คงหัวข้อสำคัญไว้ได้แก่

-ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

-สาระการเรียนรู้

-กิจกรรมการเรียนรู้ (เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 หลัก ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและความรู้)

-สื่อ แหล่งการเรียนรู้

-การวัดและประเมินผล

 


 

(ตัวอย่าง รูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1-2)

 

                                      แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้................................สาระ.................................ชั้น...............

หน่วยการเรียนรู้ที่.......................เรื่อง.................................เวลา.................ชั่วโมง

 

1. สาระสำคัญ

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

....................................................................................................................

...................................................................................................................

3. สาระการเรียนรู้

....................................................................................................................

...................................................................................................................

4. การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.1 ความพอประมาณ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

4.2 ความมีเหตุผล

....................................................................................................................

...................................................................................................................

4.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

4.4. เงื่อนไขความรู้

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

4.5 เงื่อนไขคุณธรรม

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

5. กิจกรรมการเรียนรู้

5.1 ขั้นนำ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

5.2 ขั้นให้ประสบการณ์

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

5.3 ขั้นสรุป

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

6. สื่อการเรียนรู้

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

7. แหล่งการเรียนรู้

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

8. การวัดและประเมินผล

8.1 วิธีวัดผล

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

8.2 เครื่องมือวัดผล

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

9. กิจกรรมเสนอแนะ

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

 

ที่มา : ถวัลย์ มาศจรัส MIDEL การจัดการเรียนรู้ ตามปรัชญาพระราชทาน"เศรษฐกิจพอเพียง"

กรุงเทพฯ ธารอักษร. 2550.