.ประเภทของสาร สารแต่ละชนิดมีสมบัติหลายประการ และนำมาใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เราต้องจำแนกประเภท
 ของสารเพื่อความสะดวกในการศึกษาและการนำปใช้
          1.1 การจำแนกประเภทของสารตามสมบัติความเป็นกรด - เบส
          ประเภทของสารจำแนกตามตามสมบัติของสาร คือ สมบัติความเป็นกรด - เบส ของสารเป็นเกณฑ์ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสาร
 ที่ใช้ในบ้านเป็น 3 ประเภทคือ
          1.1.1 สารที่มีสมบัติเป็นกรด สารประเภทนี้มีรสเปรี้ยว ทำปฏิกิริยาเคมีกับโลหะ เช่น สังกะสีทำปฏิกิริยาเคมีกับหินปูน
 ตัวอย่างสารประเภทนี้ เช่น น้ำส้มสายชู น้ำมะนาว น้ำอัดลม น้ำมะขาม น้ำยาล้างห้องน้ำเป็นต้น เมื่อเรานำสารที่มีสมบัติเป็น
 กรดทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสมีน้ำเงินกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          1.1.2 สารที่มีสมบัติเป็นเบส สารประเภทนี้มีรสฝาด เมื่อนำมาถูกับฝ่ามือจะรู้สึกลื่นมือ ทำปฏิกิริยากับไขมัน หรือน้ำมันพืช  
 หรือน้ำมันสัตว์ จะได้สารประเภทสบู่ ตัวอย่างสารประเภทนี้ เช่น น้ำปูนใส โซดาไฟ น้ำขี้เถ้า เมื่อนำสารที่มีสมบัติเป็นเบสทดสอบด้วย  
 กระดาษลิตมัสสีแดงกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          1.1.3 สารที่มีสมบัติเป็นกลาง สารประเภทนี้มีสมบัติหลายประการและเมื่อนำมาทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสแล้ว  
 กระดาษลิตมัสจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตัอย่างของสารประเภทนี้ เช่น น้ำ น้ำเกลือ น้ำเชื่อมเป็นต้น  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          1.2 การจำแนกประเภทของสารตามประโยชน์การใช้งาน  
          1.2.1 สารปรุงแต่งอาหาร สารเหล่านี้มีมากมายหลายชนิด เรานำมาใช้ในการประกอบอาหาร เช่น น้ำตาล น้ำปลา ซีอิ๊ว ซอส  
 น้ำส้มสายชู  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          1.2.2 สารทำความสะอาด สารเหล่านี้มีหลายประเภท เช่น  
           - สารที่ใช้ทำความสะอาดของร่างกายส่วนต่างๆ ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน แชมพูสระผม น้ำยาบ้วนปาก  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
           - สารที่ใช้ทำความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ สบู่ซักฟอก ผงซักฟอก น้ำยาขจัดครา  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
           - สารที่ใช้ทำความสะอาดภาชนะ เช่นน้ำยาล้างจาน สารที่ใช้ทำความสะอาดเฉพาะแห่ง เช่น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาขัดห้องน้ำ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          1.2.3 สารที่ใช้เป็นยารักษาโรค สารเหล่านี้ใช้บำบัดรักษาป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของคนเรา แบ่งตามลักษณะการใช้ได้  
 เป็น 2 ประเภท คือ  
            - ยาใช้ภายใน เช่น ยาธาตุน้ำขาว ยาธาตุน้ำแดง ยาพาราเซตามอล ยาแก้ไอน้ำดำ ยาเม็ดโซดามิ้นท์  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
            - ยาใช้ภายนอก เช่น ยาเหลือง ยาแดง ยาล้างตา ยาเหลือง แอลกอฮอล์  
 
          1.2.4 สารกำจัดแมลงในบ้าน สารประเภทนี้มีทั้งชนิดที่จุดให้เกิดควัน ชนิดที่ฉีดพ่น และชนิดผง เช่น ยากันยุง ดีดีที  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          1.2.5 สารกำจัดศัตรูพืช เป็นสารที่นิยมใช้ในทางการเกษตรโดยเกษตรกรใช้ฉีดพ่นต้นพืชที่ปลูกเพื่อกำจัดแมลงที่มากัดกินต้นพืช  
 สารประเภทนี้มีผลรุนแรงต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง จึงต้องรู้จักใช้อย่างระมัดระวังไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากเกินไป