เป็นสื่อพื้นฐานประเภท หรือชนิดใด

สื่อประเภทวัสดุ

สื่อนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร

ภาพติดแม่เหล็กภาษาอังกฤษ ผัก ผลไม้

สื่อนั้นมีขนาดเท่าใด

ไม่ระบุ

ราคาหรือค่าใช้จ่ายในการผลิต

ประมาณ 300 บาท

ใครคือผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

http://www.edu-thai.com/product.detail_411126_th_1757826

วิธีการใช้

เป็นสื่อที่สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปภาพผักและผลไม้สีสันสวยงาม เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับโครงสร้างของคำศัพท์ต่างๆในภาษาอังกฤษ อีกทั้งกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถนำไปติดกับกระดานสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเด็กๆได้มากยิ่งขึ้น

ผู้ใช้

 นักเรียน หรือครูอาจารย์ที่สอนในวิชานั้น

กลุ่มสาระใด และช่วงชั้นใดที่ใช้สื่อนั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ช่วงชั้นที่ 1

ทำไมคุณจึงชอบสื่อชิ้นนั้น

เพราะสื่อมีความน่าสนใจ และ เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี

เป็นสื่อพื้นฐานประเภท หรือชนิดใด

สื่อประเภทวัสดุ

สื่อนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร

รูปทรงสีสัน

สื่อนั้นมีขนาดเท่าใด

24*30*1 CM

ราคาหรือค่าใช้จ่ายในการผลิต

330 บาท

ใครคือผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

http://www.edu-thai.com/product.detail_411127_th_1767614

วิธีการใช้

สื่อการสอนในรูปแบบแผ่นบล็อกไม้รูปทรงต่างๆสีสันสวยงามเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงโดยมีชื่อเรียกรูปทรงและสีกำกับเอาไว้
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษจะทำให้เด็กได้รู้จักการสังเกตและจำแนกลักษณะของรูปทรงและสี ยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก้ไขปัญหา
ในการประกบคู่ไม้แต่ละชิ้นทำให้เด็กๆได้รับการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ของมือและตาอีกทั้งพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อย่อย
ในการหยิบจับด้วย

ผู้ใช้

 นักเรียน หรือครูอาจารย์ที่สอนในวิชานั้น

กลุ่มสาระใด และช่วงชั้นใดที่ใช้สื่อนั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
ช่วงชั้นที่ 1

ทำไมคุณจึงชอบสื่อชิ้นนั้น

เพราะสื่อมีความน่าสนใจ และ เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี

เป็นสื่อพื้นฐานประเภทหรือชนิดใด

สื่อประเภทวัสดุ

สื่อนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร

วงจรชีวิต ไก่ กบ นก

สื่อนั้นมีขนาดเท่าใด

8.8 x 9.8 x 0.5 cm

ราคาหรือค่าใช้จ่ายในการผลิต

160 บาท

ใครคือผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

http://www.edu-thai.com/product.detail_411128_th_1771072#

วิธีการใช้

สื่อการสอนที่ช่วยให้เด็กเข้าใจในเรื่องวงจรชีวิตของสัตว์ ซึ่งมีทั้งวงจรชีวิตของไก่ กบ และนก ซึ่งแสดงภาพประกอบสีสันสวยงาม และด้านหลังของภาพจะมีแผ่นแม่เหล็กซึ่งสามารถนำไปติดกับกระดานสร้างสรรค์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในการเรียนรู้ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเด็กๆยังสามารถจินตนาการเล่าเรื่องราวต่างๆจากภาพที่มีอยู่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอนได้อีกด้วย

ผู้ใช้

 นักเรียน หรือครูอาจารย์ที่สอนในวิชานั้น

กลุ่มสาระใด และช่วงชั้นใดที่ใช้สื่อนั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช่วงชั้นที่ 1 หรือ ช่วงชั้นที่ 2

ทำไมคุณจึงชอบสื่อชิ้นนั้น

เพราะสื่อมีความน่าสนใจ และ เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี

เป็นสื่อพื้นฐานประเภท หรือชนิดใด

สื่อประเภทวัสดุ

สื่อนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร

นาฬิกาบอกเวลากลางวัน-กลางคืน

สื่อนั้นมีขนาดเท่าใด

22 x 29 x1 cm

ราคาหรือค่าใช้จ่ายในการผลิต

400 บาท

ใครคือผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

http://www.edu-thai.com/product.detail_411128_th_1771501

วิธีการใช้

สื่อการสอนที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งแสดงอยู่บนแผ่นไม้ทั้งสองด้านซึ่งแยกสีสันอย่างเด่นชัดให้เห็นความแตกต่างและให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของนาฬิกาบอกเวลา การเรียงลำดับตัวเลขของนาฬิการวมถึงการดูเวลานาฬิกา โดยผู้สอนสามารถบูรณาการสอนให้เด็กๆเข้าใจความสัมพันธ์และสิ่งที่ต้องทำในแต่ละช่วงเวลา

ผู้ใช้

 นักเรียน หรือครูอาจารย์ที่สอนในวิชานั้น

กลุ่มสาระใด และช่วงชั้นใดที่ใช้สื่อนั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช่วงชั้นที่ 1

ทำไมคุณจึงชอบสื่อชิ้นนั้น

เพราะสื่อมีความน่าสนใจ และ เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี

NEXT