การบริหารจัดการโดยใช้ทฤษฎีระบบซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

  Input   Process  Output

ก่อนการดำเนินการจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากร(Input)ที่มีอยู่ก่อน อันได้แก่  8 M

 Man  Money  Material  Management  Machin  Maeket  Morale  Message

ขั้นต่อไปเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปดำเนินการหรือขั้น Process  มีการพิจารณาตามหลักการบริหารตามทฤษฎีต่าง ๆ  ดังนี้

POLD  POCCC  POSDCORB   POSDC  POLDC  โดยผ่านกระบวนการ  PDCA

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประเมินผล ผลลัพธ์  Output  โดยพิจารณารูปแบบดังนี้

-GOLD  เป้าหมาย เพื่ออะไร  แสวงหากำไร  หรือไม่แสวงหากำไร

Obj  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ผลิต หรือบริการ  เป็นต้น

Out come  ผลลัพธ์

Impac  ผลกระทบด้านบวก  ด้านลบ  เป็นต้น