การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  (2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  (3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4   โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  53  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  แบบฝึกทักษะการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  จำนวน  3  ชุด  แบบทดสอบ

มีต่อ