เพลงพื้นบ้านกับวิถีชีวิตในการทำงาน 

                งานวิจัยเรื่องนี้ เป็นผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นดิฉันศึกษามาจาก

http://www.aru.ac.th/rs/index.phpoption=com_content&task=view&id=12&Itemid=3

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมเพลงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องในวิถีชีวิตการทำนาในกลุ่มภาคกลาง ทั้งที่เป็นเพลงในพิธีกรรม และเพลงที่ใช้เพื่อความบันเทิง เพื่อการสืบทอดการอนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมเพลงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องในวิถีชีวิตการทำนาในกลุ่มภาคกลาง ทั้งที่เป็นเพลงในพิธีกรรม และเพลงที่ใช้เพื่อความบันเทิง เพื่อการสืบทอดการอนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า เพลงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในการทำนา มี 2 ประเภท คือ

                1. บทกลอนและเพลงที่เป็นความเชื่อ มีขั้นตอนที่เป็นพิธีกรรม ทำเพื่อความอุดมสมบรูณ์ในการผลิตผลของการทำนา เสริมขวัญ และกำลังใจ แสดงความเคารพกตัญญูต่อสิ่งที่ให้ความสำคัญในการดำรงชีวิต

                2. เพลงเพื่อความบันเทิงในท้องทุ่ง และลานนวดข้าว เป็นบทเพลงที่ร้องเล่นเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดในการทำงานในช่วง การดำนา การเก็บเกี่ยวและนวดข้าว เก็บข้าวเข้ายุ้งฉาง เพลงทั้ง 2 ประเภทนี้ มีความคล้ายคลึงกันบ้าง แตกต่างกันไปบ้าง ตามภูมิปัญญา การสร้างสรรค์เพลงของบุคลากรในแต่ละท้องถิ่น 

                ในอดีตที่เทคโนโลยีที่สร้างความบันเทิงยังไม่เข้ามามากมายนั้น สิ่งที่จะผ่อนคลายความเครียดให้กับคนที่ต้องการผ่อนคลายหลังจากการทำงานนั้นก็คือ เพลงพื้นบ้าน ซึ่งคือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบุคคลในแต่ละท้องถิ่น