เนื้อหา

     1.1 โครงสร้างของอะตอม

     1.2 ตารางธาตุ

     1.3 เวเลนซ์อิเล็กตรอน

 

โครงสร้างของอะตอม

คำว่า "อะตอม" เป็นคำซึ่งมาจากภาษากรีกแปลว่าสิ่งที่เล็กที่สุด ซึ่งนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณที่ชื่อ ลูซิพปุส (Leucippus) และดิโมคริตุส (Democritus) ใช้สำหรับเรียกหน่วยที่เล็กที่สุดของสสาร ที่ไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้อีก

แบบจำลองอะตอม (Atomic model) เป็นภาพทางความคิดที่แสดงให้เห็น รายละเอียดของโครงสร้างอะตอมที่สอดคล้อง กับผลการทดลองและใช้อธิบายปรากฎการณ์ ของอะตอมได้ ซึ่งหลังจากสมัยของดาลตัน ผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในรุ่นต่อมาได้ค้นพบว่าอะตอมมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน มีธรรมชาติที่เป็นไฟฟ้าเกี่ยวข้องอยู่ด้วย และสามารถแบ่งแยกให้เล็กลงได้อีกในบางอะตอม ดังนั้นจึงมีแบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมาอีกหลายแบบ

 

 

    ใบความรู้

       1. อะตอมของธาตุ

       2. สัญลักษณ์นิวเคลียร์

       3. แบบจำลองอะตอม

       4. การจัดเรียงอิเล็กตรอน

       5. ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์

       6. ตารางธาตุ

  

 

    สื่อการเรียนรู้

       1. แบบจำลองอะตอม

       2. สัญลักษณ์นิวเคลียร์

       3. การจัดเรียงอิเล็กตรอน

 

 

     กิจกรรม

       1. สัญลักษณ์นิวเคลียร์

       2. การจัดเรียงอิเล็กตรอน

 

   อ้างอิง

       1.  http://wps.prenhall.com/

       2.  www.il.mahidol.ac.th

       3. www.thaigoodview.com/ 

       4. www.promma.ac.th

       5. http://deen2do.com/chem/