การชำระเงินแบบ L/C

 

   เป็นบริการที่ธนาคารเสนอแก่ผู้นำเข้า ในกรณีที่ผู้นำเข้าสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรือเครื่องจักรจากต่างประเทศโดยเลือกใช้วิธีการชำระเงินแบบ L/C โดยผู้นำเข้าสามารถติดต่อขอใช้บริการเปิด L/C กับธนาคารได้ ซึ่งเมื่อธนาคารเปิด L/C ไปแล้ว ธนาคารจะมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินทันที (L/C at Sight) หรือชำระเงินในอนาคต (L/C Terms) ให้แก่ธนาคารของผู้ส่งออกในต่างประเทศ เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขของ L/C

 

   ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

1.ลูกค้าติดต่อธนาคารเพื่อขออนุมัติวงเงินเปิด L/C ซึ่งสามารถแยกเป็นวงเงินชั่วคราวเฉพาะรายหรือวงเงินถาวร

2.เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติวงเงินเปิด L/C เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถยื่นขอเปิด L/C กับธนาคารได้โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาเพื่อขอเปิด L/C
- Application for Issuing a Documentary Credit
- หลักฐานอื่นๆ แนบประกอบ เช่น Contract, Pro-forma Invoice, Purchase Order

3.ธนาคารพิจารณาและเปิด L/C ตามคำขอของผู้นำเข้า

4.ธนาคารส่งสำเนา L/C ให้แก่ผู้นำเข้า

 

   ประโยชน์ที่ผู้ส่งออกจะได้รับ

เพิ่มความมั่นใจและลดความเสี่ยงแก่ผู้ส่งออกในการทำการค้าระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบ L/C