สรุปแบบประเมินการใช้ชุดการสอน  เรื่อง การแต่งกลอน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

 

ชื่อ……………………………........นามสกุล…………………............................ชั้น...................

 

โปรดเขียนเครื่องหมาย aลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

รายการประเมิน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

 

1. เนื้อหาเหมาะสมกับรูปเล่ม

 

 

 

2

8

2. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้สื่อการสอน

 

1

4

5

3. การจัดเนื้อหาของสื่อการสอนไปเป็นอย่างมีขั้นตอน

 

 

1

9

4. อธิบายสื่อการสอนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

 

 

8

2

5. มีการอธิบายหรือยกตัวอย่างประกอบในการสื่อ

 

2

2

6

6. สีสันของสื่อสวยงาม

 

 

2

8

7. กระตุ้นให้เกิดความสนใจ

 

 

5

5

8. ได้รับความรู้จากสื่อ

 

2

3

5

9. รูปเล่มของสื่อมีความน่าสนใจ

 

1

1

8

10. นำไปใช้ในการประกอบการเรียนรู้

 

 

2

8

 

เกณฑ์การประเมิน     1 = ควรปรับปรุง     2 = พอใช้     3 = ดี     4 =  ดีมาก  

 

สรุปเกณฑ์การประเมิน   ควรปรับปรุง =  0 %   พอใช้ = 6 %  ดี = 30 %  ดีมาก = 64 %

 

สรุปเกณฑ์การประเมิน เป็นกราฟ