ใบงานที่ 8 การเรียงลำดับตัวอักษรในบรรณานุกรม 28 กันยายน 2551

ให้ศึกษาการเรียงลำดับตัวอักษรในบรรณานุกรมและคลิกดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปอ่าน ด้านล่างค่ะ

การเรียบเรียงบรรณานุกรม

 

  • เรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง โดยผู้แต่งชาวไทยเรียงตามลำดับชื่อแรก สำหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้เรียงลำดับตามชื่อสกุล
  • แยกเรียงรายการบรรณานุกรมภาษาไทย ก่อนรายการบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ
  • การเรียงตัวอักษร รายการบรรณานุกรมภาษาไทยใช้หลักเกณฑ์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานดังนี้

 

ก ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ

ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

สำหรับคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงลำดับตามรูปสระ ดังนี้ 

อะ อัว อัวะ อา อำ อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิ เอีย เอียะ เอือ เอือะ

แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 

 

  • สำหรับรายการบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศใช้การเรียงลำดับตามตัวอักษรต่ออักษร

 

A-Z เช่น  Jenie, R.R.    

        Jenifer, K.O.

 

  • รายการอ้างอิงใดไม่มีผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่อง หรือชื่อบทความ และเรียงรายการบรรณานุกรมตามลำดับตัวอักษร
  • เอกสารหลายภาษา ให้เรียงลำดับภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ เอกสารที่ผู้แต่งคนเดียวกัน ลงชื่อผู้แต่งทุกรายการ แล้วเรียงลำดับตามปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก
  • เอกสารที่มีผู้แต่งหลายคน และผู้แต่งคนแรกเป็นคนเดียวกัน ให้เรียงรายการตามชื่อผู้แต่งคนที่สอง หากผู้แต่งคนที่สองซ้ำ ก็เรียงตามชื่อผู้แต่งคนที่สาม

 

 กอบเกียรติ สระอุบล, ประพัฒน์ อุทโยภาศ และ ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์

กอบเกียรติ สระอุบล, ประพัฒน์ อุทโยภาศ และ ลัลลนา ศิริเจริญ

Jensen, C. H., Ethier, S. J., & Yamamoto, D.Y.

บรรณานุกรม 

 

 

จิระวัฒน์ ขรรค์ทัพไทย .(2548).การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้

            เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วย

            บทเรียนคอมพิวเตอร์และเรียนด้วยการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง.วิทยานิพนธ์

          ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

 

ชมนาด  วิเชียรสาร. (2550). หนังสือส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ คุณธรรมพื้นฐาน

            8 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: 

          http://kroo.ipst.ac.th/teacher/result/result.php?mem=read&nid=564&pg=9.

           [ 2550, ธันวาคม 10 ] 

 

Lutz, Marie.( 2007). Computer-assisted instruction and self- defense. M.A.,

          California State University, USA. [Onlne].Available: 

http://proquest.umi.com/pqdweb? did=1296104491&sid=1&Fmt=2&clientId=73601&RQT=309&VName=PQD .[2007, March 16 ]

ลิ้งก์ที่น่าสนใจ

แบบทดสอบการเรียงลำดับคำในบทความเรื่อง การใช้พจนานุกรม

เค้าโครงวิทยานิพนธ์

ประกาศรายชื่อวิทยานิพนธ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ประกาศรายชื่อวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ประกาศรายชื่อวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒