วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สามชุก ใบงานที่ 7 บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย /การหาคุณภาพของเครื่องมือ(28 กันยายน 2551 )

  • บทที่ 3 เป็นวิธีการดำเนินการวิจัย
  • เปิดกระดาษเพิ่มบันทึก ให้เขียน เล่ารายละเอียดที่จะปรากฏใน บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย โดยเขียนเป็นข้อๆ สั้นๆ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษบันทึก ดังตัวอย่าง

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

           การวิจัยเรื่อง.(ชื่อเรื่องของจริง)................................................

.................................

        รูปแบบการวิจัย (บอกเฉพาะชื่อรูปแบบ)

       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (อธิบายสั้นๆ)

       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย(มีกี่อย่างบอกเฉพาะชื่อ)

       การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย(ในแต่ละเครื่องมือ...อธิบายสั้นๆ)

       การเก็บรวบรวมข้อมูล(อธิบายสั้นๆเป็นรายข้อ)

       การวิเคราะห์ข้อมูล(อธิบายสั้นๆเป็นรายข้อ)

       สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล(มีกี่อย่างบอกเฉพาะชื่อสถิติ)

*****

เอกสารที่เกี่ยวข้องคุณภาพของเครื่องมือ

การทดสอบประสิทธิภาพชุดสื่อประสม

การทดสอบประสิทธิภาพ (Developmental Testing) เป็นกระบวนการทดสอบคุณภาพของสื่อประสมต้นแบบ (Prototype) ทั้งที่เป็นสื่อเดี่ยวที่ใช้อย่างเอกเทศและสื่อประสมที่ใช้ร่วมกันในรูปของชุดการสอนในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพในการทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ตามขั้นตอนและเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

1. ขั้นตอนหลักและเกณฑ์ในการทดสอบประสิทธิภาพ


1.1 ขั้นตอนหลักในการทดสอบประสิทธิภาพ
การทดสอบประสิทธิภาพมีขั้นตอนหลัก 2 ขั้น ได้แก่ การทดลองใช้เบื้องต้น และทดลองใช้จริง

1.1.1 การทดลองใช้เบื้องต้น (Try Out) เป็นการนำสื่อที่ผลิตขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของผู้เรียนที่คละกันระหว่างผู้เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน

ในกรณีที่เป็นสื่อการสอนแบบโปรแกรม เช่น บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนแบบโปรแกรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และชุดการสอน นิยมทดสอบ 3 ขั้นตอน คือ
(1) ทดสอบแบบเดี่ยว (Individual Testing)เป็นการทดสอบกับผู้เรียน 1-3 คน หากเน้นการทำงานเป็นกลุ่มต้องใช้ผู้เรียนคละกันระหว่างคนเก่ง กลาง และอ่อนจำนวน 3 คน
(2) แบบกลุ่ม(Group Testing) เป็นการนำสื่อไปทดลองใช้กับผู้เรียนเป็นกลุ่มจำนวน 6-12 คนที่มีความสามารถคละกัน
(3) แบบสนาม(Field Testing) เป็นการนำสื่อไปทดลองใช้ในห้องเรียนหรือสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียง กับผู้เรียนจำนวน 20 คนขึ้นไป

ในการทดลองแต่ละขั้นตอน จะต้องมีเครื่องมือประเมิน ในรูปแบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบสังเกต เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดตามประเภทของสื่อ และทำการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะถือว่า สื่อมีประสิทธิภาพ

1.1.2 การทดลองใช้จริง (Trial Run) เป็นการนำสื่อที่ได้ปรับปรุงถึงเกณฑ์แล้ว ไปทดลองใช้จริงในสถานการณ์จริง คือในห้องเรียนจริง และผู้เรียนจริงในช่วงเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่า สื่อที่ผลิตขึ้นจะยังคงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดในสถานการณ์จริงที่อาจมีตัวแปรที่ควบคุมได้ยาก
ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพในขั้นทดลองใช้จริง จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับปรุงสื่อให้ดีขึ้นก่อนที่จะผลิตเป็นจำนวนมาก

1.2 เกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพสื่อ ครอบคลุม 3 ขอบข่าย คือ

(1) เกณฑ์ด้านความก้าวหน้าทางการเรียน เป็นการทดสอบว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น หาได้จากการนำผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยต้องทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น .01 หรือ .05 แล้วแต่จะกำหนด

(2) เกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพท์ เป็นการทดสอบว่า สื่อมีสมดุลของประสิทธิภาพในด้านกระบวนการ (Efficiency of Process-E1) คือ ประเมินการทำงาน กิจกรรมการทำรายงาน แบบฝึกปฏิบัติระหว่างการเรียน และประสิทธิภาพด้านผลลัพท์ (Efficiency of Product-E2) คือเมื่อการเรียนผ่านพ้นไปแล้ว โดยตั้งเกณฑ์กระบวนการ/ผลลัพท์ หรือ E1/E2 ที่คาดหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือทำได้ตามที่ผู้สอนพอใจ

เกณฑ์ที่นิยมตั้งไว้สำหรับด้านความรู้ (พุทธิพิสัย) คือ E1/E2 =90/90 85/85 หรือ 80/80 ขึ้นอยู่กับระดับพุทธิพิสัย
-หากเน้นระดับความจำ และความเข้าใจก็อาจตั้ง 90/90
-หากเน้นการนำไปใช้และการวิเคราะห์ก็อาจตั้ง 85/85 หรือ
-หากเน้นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินก็อาจตั้ง 80/80 เป็นต้น

ส่วนเกณฑ์ที่ตั้งไว้สำหรับด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย อาจตั้งไว้ดังนี้
-85/85 เมื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือความชำนาญที่ไม่ต้องใช้เวลามากนัก
-80/80 เมื่อต้องการเวลาในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือฝึกฝน
-75/75 เมื่อต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านจิตพิสัยหรือทักษะพิสัยเป็นเวลานาน และผู้เรียนต้องการเวลาในการฝึกฝนมากขึ้น

ไม่ว่า จะเน้นเนื้อหาสาระด้านใด ก็ไม่ควรตั้งเกณฑ์ E1/E2 ไว้ต่ำกว่า 75/75

เกณฑ์ประสิทธิภาพของสื่อเดี่ยวและสื่อประสมในโครงการการศึกษาไร้พรมแดน กำหนดให้ E1/E2 = 85/85 ขึ้นไป

(3) เกณฑ์คุณภาพ เป็นการประเมินผลที่เกิดทางนามธรรม เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียน คุณลักษณะที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อ เช่น การทำงานเป็นทีม การพัฒนาวินัย การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีแบบประเมิน แบบสังเกต หรือแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ

ที่มา http://sutonline.sut.ac.th/bep/borderless/modul1-4.php

 การหาคุณภาพของเครื่องมือ

 

          คุณภาพเครื่องมือทางสังคมศาสตร์มักไม่นิยมหาค่าความยากง่าย เนื่องจากเป็นการวัดระดับของความรู้สึกนึกคิด ส่วนใหญ่หาคุณภาพเครื่องมือดังนี้

อำนาจกำหนด

(Discrimination)

ความเชื่อมั่น

(Reliability)

ความเที่ยงตรง

(Validity)

1. ดัชนีพอย์ทไบซีเรียล

    Point – Biserial Index

คะแนนต่อเนื่อง

    Continuous Variable

คะแนนเป็นกลุ่ม

    Dichotomous Variable

    ใช่ 0 ไม่ใช่ 0

 

2. ดัชนีสหสัมพันธ์เพียรสัน

 

3.ทดสอบที (T-Test Index)

 

4.การหาอำนาจจำแนกรวมทั้งฉบับ

    4.1 ค่าสหสัมพันธ์ R.A. fisher

    4.2 การกระจายคะแนนคิลฟอร์ด

1.แบบสอบซ้ำ (Test – retest)

   ใช้แบบสองครั้ง (สอบสองครั้ง)

 

2.แบบทดสอบคู่ขนาน (Parallel Forms)สอบครั้งเดียว

 

3.หาความคงเส้นคงวา Internal consistency โดยสัมประสิทธิแอลฟา

Alpha – Coefficient ของครอนบัช (Cronbach 1951)

 

4.หาความเชื่อมั่นโดยสหสัมพันธ์ภายในของคะแนนแต่ละข้อ SpearmanBrown และ Kuder Riohardson -20

 

5. ปัจจัยที่มีผลต่อค่าของความเชื่อมั่น

- กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนจริง ๆ / ขนาด

- คุณภาพข้อคำถาม

- จำนวนข้อสอบควรมีมาก ๆ

 

6.ระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับ

สติปัญญา .70-.90

ความรู้สึก.50 - .70 สูง .90

Gable ความรู้สึก .70­

Nunnally .80­

ความเที่ยงตรงมี 3 แบบ

1.เที่ยงตรงตามเนื้อหา Content V.

ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

 

2. ความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้าง Construct V.

2.1 หาสหสัมพันธ์

2.2 วิเคราะห์หลายคุณลักษณะ
หลายวิธี

2.3 ความเที่ยงตรงตามโครงสร้างโดยการเปรียบเทียบกลุ่มผู้วัด

2.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบ Factor Analysis ใช้โปรแกรม LISREL

 

3.ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion – Ralated V.)

3.1 ความเที่ยงตรงตามสภาพ Concurrent V.  คุรภาพเครื่องมือตรงความจริงในสภาพปัจจุบัน

3.2 ความเที่ยงตรงพยากรณ์

(Predictive V.) เกณฑ์ในอนาคต

อ้างอิง ล้วน สายยศและอังคณา  สายยศ. การวัดด้านจิตพิสัย. กรุงเทพฯ : สุริยสาส์น. 2543.

ที่มา  http://web.udru.ac.th/~sutad18/new2/11.html

  ควรอ่านเพิ่มเติม

 การเขียนวิทยานิพนธ์ : การเขียนเค้าโครงบทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ...

[DOC] การทำผลงานคศ.3 คศ4 (ดร.อกนิษฐ์)

DOC] บทที่ 3

การทำวิจัยเบื้องต้น บทที่13

[DOC] ตัวอย่างการเขียนงานวิจัย (บทที่ 3)

DOC] บทที่ 3

[DOC] บทที่ 3

สารบัญ

[DOC] บทที่ 3

PDF] การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย

การหาคุณภาพเครื่องมือด้วยSPSS - การวิจัยการศึกษา - ทองสง่า - การ ...

[PDF] การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

 

[PPT] การหาคุณภาพของเครื่องมือ ด้านพุทธิพิสัย

 

[DOC] การเลือกนวัตกรรมและการหาคุณภาพนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเป็นผลงานทาง ...

 

[PPT] บทที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพ

[PDF] การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบวัดความรูภาษà

[PDF] 107 ภาคผนวก3 การหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย

การหาประสิทธิภาพของการสอน

[PDF] การหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach)

[PPT] การหาประสิทธิภาพนวัตกรรม ทางการศึกษา/การเรียนการสอน

[DOC] การหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

[DOC]การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน

[DOC] 5. การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

[DOC] รายงานการวิจัย

[DOC] หลักการวิจัย*** 

.ดร. วชิระ  อินทร์อุดม หลักการสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน/นวัตกรรมการศึกษา