ชื่องานวิจัย              การศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2547

ผู้วิจัย                       นางจรรยาพร  ยอดแก้ว   ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

ปีที่ศึกษา  ปี พ.ศ. 2548

           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  และเพื่อศึกษาความสามารถในด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โดยดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  อายุ 5-6 ปี ที่ศึกษาในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  ปีการศึกษา 2547 จำนวน 4,847 คน จากโรงเรียน จำนวน 142 โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ ประกอบด้วยกิจกรรมที่สามารถบูรณาการเข้าสู่กิจกรรมประจำวันในชั้นเรียนปฐมวัย จำนวน 6 กิจกรรม โดยเครื่องมือประเมินพัฒนาการนี้มีความเที่ยงของผู้ประเมิน เท่ากับ 0.892 ดำเนินการประเมินโดยครูที่ได้รับมอบหมายให้จัดประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัยในโรงเรียน  และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป และนำเสนอผลการประเมินโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

จากการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ด้วยเครื่องมือประเมินพัฒนาการซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม และมีตัวบ่งชี้ในการประเมินทั้งหมด 23 ตัว นั้น พบว่า  ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 3 ลำดับแรก คือ ความสนุกสนานร่าเริง ร้อยละ 100  การช่วยเหลือตนเอง ร้อยละ 84.57 และการเล่นหรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 84.05  และต่ำสุดคือ เส้นรอบศีรษะ ร้อยละ 53.53

                การประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า มีผลการประเมินระดับดี สูงสุดในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ 6 ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย ร้อยละ 84.57 รองลงมาคือมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ร้อยละ 81.29  และลำดับที่ 3 คือ มาตรฐานที่ 5       ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย  และต่ำสุดในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ 11 มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 68.90  และผลการประเมินเด็กปฐมวัย จำแนกรายพัฒนาการ พบว่า มีผลการประเมินพัฒนาการระดับดี ในด้านร่างกาย ร้อยละ 68.99         ด้านอารมณ์-จิตใจ ร้อยละ 76.48 ด้านสังคม ร้อยละ 74.44 และด้านสติปัญญา ร้อยละ 66.49 โดยพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีผลการประเมินระดับดี สูงสุดในพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ  ร้อยละ 76.48 และต่ำสุดในพัฒนาการด้านสติปัญญา ร้อยละ 66.49

 

  ที่มา;http://www.esanpt1.go.th