โครงการ     ออมเงิน เพื่ออนาคตที่ดี

ลักษณะโครงการ   เป็นโครงการที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการใช้จ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุมาลี    เจ๊ะวัง

หลักการและเหตุผล

ข้าพเจ้าได้ทำงานมาหลายปีกับการสอนเด็กนักเรียน ไม่มีเงินเหลือเก็บไว้ในยามจำเป็น ซึ่งข้าพเจ้ามีรายได้ทั้งหมด  8,500 บาท / เดือน  เนื่องจากใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น และความฟุ่มเฟื่อยของตัวเอง  จึงทำให้ในแต่ละเดือนไม่เพียงพอในการใช้จ่าย ไม่มีเงินเหลือเก็บ  ข้าพเจ้าจึงได้คิดและแก้ปัญหานี้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นให้ลดน้อยลง โดยวิธีการจดบันทึกการใช้จ่ายในแต่ละวันควบคู่กับการหยอดกระปุกไปด้วย  เพื่อเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ว่าเราใช้จ่ายไปมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน  ใช้จ่ายไปในส่วนของอะไรบ้าง เพื่อเราจะได้ลดค่าใช้จ่ายสิ่งของอันนั้นลงหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือย  รวมทั้งเรานำเงินที่ได้จากการหยอดกระปุกในแต่ละเดือนไปฝากที่ธนาคาร  เพื่อให้เกิดการออมเงินในระยะยาวได้อีกด้วย  โดยยึดหลัก  4 M  คือ  Man   Money   Material   Management           

  นำหลักการ 4 M มาใช้กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองจากการใช้จ่าย ดังนี้

1.     Men (คน) =  ตัวข้าพเจ้าเอง

2.     Money (เงิน) = การออมเงินอาทิตย์ละ 80 บาท  / ภายใน 2  สัปดาห์ และหยอดเงินที่เหลือเก็บจากการใช้จ่ายประจำวัน  วันละ   56  บาท

3.     Meterial (วัสดุอุปกรณ์) = การหยอดกระปุก / บัญชีรายรับ/รายจ่าย / ถ่ายภาพ

4.     Management ( วิธีการ) = โดยการออมเงิน สัปดาห์ละ   80   บาท   และหยอดเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายประจำวันใส่กระปุกออมสิน

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ

1.  มีเงินเหลือเก็บอาทิตย์ละ   80  บาท  และมีเงินเหลือเก็บ   ออมจากการใช้จ่ายประจำวัน  ได้อีกประมาณ   1 26 บาท ( แต่ละวันจะแตกต่างกัน )   จากใช้จ่ายต่อวัน  วันละ  56  บาทในระยะเวลา  15 วัน

เชิงคุณภาพ

1.       เพื่อลดพฤติกรรมในการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นของตนเองให้ลดน้อยลง

2.       เพื่อปลูกฝังให้มีนิสัยรักในการออมเงิน

วิธีการดำเนินการ

1.       รวบรวมรายได้ต่อเดือนที่ตนเองมีทั้งหมดและหักค่าใช้จ่ายประจำออกจากรายรับ 

2.        จัดทำบัญชีรายจ่ายในแต่ละวัน - การออมเงิน        

3.       ปฏิบัติตามการวางแผนการที่วางไว้ ( แผนการ  15 วัน /  30 ชั่วโมง  )

4.       วางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละวัน

5.       เก็บรวบรวมข้อมูลของการปฏิบัติการตามแผนการดำเนินการ

6.       ประมวลผลข้อมูล

7.       สรุป / รายงานผล               

รายละเอียดของการดำเนินงาน     ประกอบไปด้วย

  1. การบันทึกปฎิบัติการประจำวัน    ซึ่งได้แก่ 

              1.ทำบัญชีการใช้จ่ายในแต่ละวัน  -  สัปดาห์ที่ 1    ตั้งแต่ วันที่  3 กันยายน 9   กันยายน   2551

                                      สัปดาห์ที่ 2   ตั้งแต่ วันที่  10 กันยายน 15   กันยายน   2551

                                                    สรุปการออมเงินในแต่ละสัปดาห์              

              2. หลักฐานการดำเนินงาน   ประกอบไปด้วย  ภาพถ่ายการทำบันทึกบัญชีรายจ่ายในแต่ละวัน   ภาพถ่ายลายเซ็นผู้รับรอง  ภาพถ่ายการออมเงินนำมาหยอดกระปุก  และภาพถ่ายอื่นๆ

                           

          

                          การทำบัญชีรายจ่าย ครั้งที่ 1 - 4  ตั้งแต่วันที่ 3 - 6  กันยายน 2551 พร้อมลายเซ็นรับรองเพื่อนร่วมงาน

 

             

 

                การทำบัญชีรายจ่าย ครั้งที่ 5-7  ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 กันยายน  2551 พร้อมลายเซ็นรับรองเพื่อนร่วมงาน  

                          

                                     

                       การทำบัญชีรายจ่ายครั้งที่ 8 - 11 ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 กันยายน 2551 พร้อมลายเซ็นรับรองเพื่อนร่วมงาน

 

                                   

                        การทำบัญชีรายจ่ายครั้งที่ 12 - 15 ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 กันยายน 2551 พร้อมลายเซ็นรับรองเพื่อนร่วมงาน

 

                                             

                                                                                                   กระปุกหยอด  ออมเงิน

หยอดเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันใส่กระปุกค่ะ

 

                                                                                     ลายเซ็นของเพื่อนร่วมงานค่ะ

                           

 

                     ครูฟารินดา    นรฮีม                                     ครูซีกี   แวบาการ

 

                                    

                    ครูนิศาชล  หรุ่มวิสัย                                  ครูขนิษฐา รักษาเดช

     

                                                     

                                                        ภาพถ่ายอื่นๆ

 

       

 

                          เดินไปละศิลอดที่บ้านเพื่อนคือครูฟารินดา  ( อยู่ใกล้โรงเรียนที่สอนค่ะ )

 

        

 

                                     ได้เวลาละศิลอดแล้วค่ะ ( ที่บ้านเพื่อนครูค่ะ )  

 

          

 

                 เดินไปที่สุเหร่า( มัสยิด ) ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย อยู่ใกล้ที่ทำงานค่ะ

                                  ละศิลอดกับบรรดาพี่ๆน้องๆ ของข้าพเจ้าค่ะ 

                                                            

               

                                                                       บางวันทำกับข้าวรับประทานเองคะ

ผลการประเมินโครงการ   ข้าพเจ้าได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลมี  3  ระดับ คือ  ดี  ปานกลาง  พอใช้

ผลสำเร็จเชิงปริมาณ     -  มีเงินเหลือเก็บ อาทิตย์ละ  80  บาท และมีเหลือเก็บในแต่ละวัน ประมาณ   1 26 บาท  ( การหยอดในแต่ละวันจะแตกต่างกัน เช่น  1 บาท - 9 บาท - 10 บาท - 11 บาท )  จากการใช้จ่ายในแต่ละวัน  วันละ  56  บาท  อยู่ในเกณฑ์ที่  ปานกลาง

ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ    - สามารถลดพฤติกรรมในการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นลดลงได้

                                     -สามารถสร้างนิสัยรักในการออมเงิน  และการประหยัด

                                       อยู่ในเกณฑ์ที่  ดี

 สรุปบทเรียน

จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษา    เรียนถึงวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งเป็นวิชาที่นำเอาสิ่งที่ตนเองนั้นไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น นวัตกรรมซึ่งแปลว่าการกระทำขึ้นมาใหม่   ซึ่งข้าพเจ้ามีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเงิน ที่มีการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น จึงได้จัดทำโครงการออมเงินเพื่ออนาฅตที่ดีในวันข้างหน้านั้น   เป็นนวัตกรรมที่ตนเองไม่เคยทำมาก่อน และคิดว่าตนเองคงทำไม่ได้แน่ๆ จึงได้ทำโครงการนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังตนเองให้มีนิสัยรักการออมเงิน  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นหรือฟุ่มเฟือยให้ลดน้อยลงซึ่งอยู่เกณฑ์ที่ข้าพเจ้าพอใจเป็นอย่างมาก   ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค์ในการออมคือการใช้จ่ายที่เกินจากการใช้จ่ายในแต่ละวัน  วันละ  56  บาท  แต่ก็สามารถแก้ไขโดยการนำเงินอีกวันหนึ่งมาหักลบกัน หลังจากที่ได้ใช้จ่ายในแต่ละวันของวันนั้น

        ดังนั้นปัญหาต่างๆสามารถแก้ไขได้ เพียงเราเลือกแก้ปัญหานั้นๆให้ดีที่สุด และสิ่งที่ตนเองเลือกในการแก้ปัญหา  นั้นก็เป็น นวัตกรรม ที่ทำขึ้นมาใหม่ที่เรานั้นไม่เคยใช้ ไม่เคยคิดมาก่อนนั้นเองค่ะ

ข้อเสนอแนะ

คนเราทุกคนเดี๋ยวนี้   ถ้าหากเราลองหันมาใช้เงินด้วยความประมาท หรือขาดการประมาณตนเองแล้ว ใช้เงินอย่างมือเติบแบบ ควักง่าย จ่ายเร็ว อย่างที่ไม่เคยคิดว่า แต่ละวันเรานั้นมีการใช้จ่ายไปมากน้อยเพียงใด  โดยเฉพาะเศรษกิจแบบนี้  การเป็น หนี้สิน ย่อมจะเกิดได้ง่ายดายแน่ๆเลย  จากการที่ได้ทำโครงการออมเงินนี้เพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองแล้วและดิฉันก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆหรือผู้ที่สนใจต้องการออมเงิน เพื่อสร้างนิสัยในการออม โดยจัดบัญชีรายรับรายจ่ายในการใช้เงินในแต่ละวัน  แต่ละเดือนของเรานั้น  เราได้ใช้จ่ายไปในทางไหนบ้างและเรายังได้สังเกตุพฤติกรรมการใช้จ่ายจากรายรับรายจ่ายของเรานั้นแล้ว   เราก็ยังสามารถมาปรับปรุงแก้ไข และทำอย่างเป็นระบบ และการที่จะให้ประสบผลสำเร็จในทางที่ดีที่สุดทางการเงินนั้นคือการควบคุมจิตใจของตัวเราเองในการใช้จ่ายให้ดี  เราก็จะประสบผลสำเร็จในการกระทำครั้งนี้ในอนาคตข้างหน้าค่ะ