ประโยชนของการโฆษณา

การโฆษณานอกจากจะบอกใหทราบถึงจุดเดนของสินคาหรือบริการแลว ยังสามารถกระตุนใหผูบริโภคมีความตองการ เกิดความอยากซื้อ โดยเฉพาะการโฆษณาที่มีขอ ความโฆษณาชักชวน ทําใหผูบริโภคมีความตองการใชสินคาหรือบริการนอกจากนี้โฆษณายังมีประโยชนอื่น ๆ อีก ไดแก (ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และวีนัส อัศวสิทธิถาวร, 2538, หนา 10 – 11)

1. ชวยลดคาใชจายของฝายขาย

การโฆษณาโดยผานสื่อสารมวลชนเชน หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน สามารถสงขาวสารถึงกลุมคนไดเปนจํานวนมาก หากเทียบกับการสงพนักงานขายไป

พบผูบริโภคในจํานวนเทากับผูอานหนังสือพิมพหรือชมโทรทัศน ซึ่งนอกจากการเสียค่าใชจาย จํานวนมากแลวยังสิ้นเปลืองเวลาอีกดวย

2.ทําใหเกิดการผลิตในปริมาณมาก

การโฆษณาสามารถกระจายขาวสารไปยังกลุมเปาหมายไดเปนจํานวนมาก ทําใหความต้องการสินคาเพิ่มขึ้น การผลิตจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปดวย สงผลใหตนทุนการผลิต

ลดลง สินคาจึงมีราคาถูกลงดวย

3.เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

การโฆษณาทําใหผูบริโภครูจักสินคากอนที่พนักงานขายจะเขาไปติดตอกับลูกคาทําใหไมตองชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการมากนัก เปนผลใหพนักงานขาสามารถ

ปดการขายไดเร็ว ทําใหสามารถหาลูกคาไดมากขึ้น

4.ชวยรักษาความทรงจําเกี่ยวกับสินคา

สินคาหรือบริการที่มีการโฆษณาอยางสม่ำเสมอ จะสรางความทรงจําที่ดีใหกับลูกคาและสามารถจดจําชื่อสินคาไดดีเมื่อมีความตองการใชสินคาหรือบริการนั้น ๆ

5.ชวยใหสินคาขายไดสม่ำเสมอ

การที่ผูบริโภคไดรับขาวสารจากการโฆษณาอยางตอเนื่อง ยอมสงผลใหสินคามียอดขายสม่ำเสมอ สามารถคาดคะเนยอดขายได รวมทั้งการสั่งซื้อวัตถุดิบก็เปนไปอยา เหมาะสม

6.เพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค

การโฆษณาแขงขันกันของผูผลิต ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เพราะสินคาทุกประเภทตางพัฒนาคุณภาพเพื่อแขงขันกันอยางเต็มที่

7.การโฆษณาเปนการใหขาวสารความรู

การโฆษณาเปนการเสนอแนวความคิดใหม ๆ เพื่อใหประชาชนไดทราบถึงความ

กาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถนําความรูไปพัฒนาใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น การโฆษณามีบทบาทสําคัญทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจ ทําใหประชาชนผู บริโภคไดรับความรูและประโยชนจากการใชสินคาหรือบริการ หมุนเวียนและกระจายสินคาใน ตลาด กอใหเกิดอาชีพตาง ๆ ทางดานการโฆษณา รวมทั้งเปนการแนะนําสินคาหรือบริการ ใหม ๆ ใหประชาชนไดรูจักและมีทางเลือกมากขึ้น