ได้อะไรจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การที่ได้ประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาที่ได้ประโยชน์ทั้งหลายด้านทั้งในด้านการเรียนและในด้านการดำรงชีวิตที่เราอาจนำไปใช้กับสถานการณ์จริงที่จะเกิดรอบๆตัวเราการที่เราได้อะไรจากการประสบวิชาชีพมีประโยชน์กับเรามากมายจะได้นำเอาหลักการที่ได้เรียนรู้จากนอกห้องเรียนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เราได้ทราบว่าการเรียนรู้มีด้านอะไรบ้างอย่างน้อยก็ได้ทราบว่า ด้านธุรการในชั้นเรียนเป็นไงบ้าง ด้านการเรียนการสอน  ด้านหลักสูตรสถานศึกษา และ ด้านต่างๆ ไม่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนแต่ได้เรียนรู้จากนอกห้องเรียนเป็นประสบการที่เราหาไม่ได้ง่ายๆเป็นการเรียนรู้ที่ต้องใช้ความรู้รอบๆตัวในการตัดสินใจในตัวเองที่ต้องทำหน้าที่ๆต้องช่วยครูพี่เลี้ยงปฏิบัติในชั้นเรียนต้องครูผู้ช่วยที่ต้องมีความอ่อนน้อมทั้งกิริยาทั้ง วาจา และ ใจต้องเปิดให้กว้างถ้าเราเจอกับสถานการณ์จริงแล้วเราต้องแก้ปัญหาได้ตนเองไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์มีวิธีแก้ไขยังไงกับอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นต้องมีไวพริบและต้องฉลาดกับสถานการณ์นั้นๆการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทำให้รู้ว่าการเป็นครูในต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบุคลิกต้องยังไงการวางตัวอยู่ในสังคมอย่างไรได้อะไรมากมายจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเราก็ได้ทราบว่าแต่ละด้านมีกระบวนการอย่างไรๆก็ตามต้องขอขอบคุณหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพี่เลี้ยงและขาดไปไม่ได้คือ อาจารย์ที่อบรมและดำเนินการให้กระผมได้มีโอกาสที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพขอบคุณครับ