ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS)

ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (Executive support system : ESS)    สามารถช่วย

แก้ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง โดยเน้นข่าวสารสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยจะใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการสร้างองค์ประกอบสำหรับการประมวลผล  

ระบบ ESS  ในปัจจุบันใช้ข้อมูลภายนอกองค์กรโดยผ่านเว็บเป็นจำนวนมาก      ซึ่ง

เป็นส่วนจำเป็นสำหรับผู้บริหาร เช่น ข้อมูลสภาวะหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง ความต้องการของตลาด แนวโน้มอุตสาหกรรม ข่าวสารเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น บริษัท Cisco    กำหนดให้ซัพพลายเออร์เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด

อุปสงค์ผ่านทางระบบการใช้ข้อมูลร่วมกัน หุ้นส่วนแต่ละรายของซิสโกก็สร้างโมเดลการทำนายอุปสงค์อุปทานของตัวเอง โดยอาศัยการคัดลอกข้อมูลที่ไหลมาจาก Supply Chain เพื่อช่วยลดภาระสินค้าคงเหลือของซัพพลายเออร์ให้เหลือน้อยที่สุด (บุญเลิศ  วงศ์พรม, 2544) ซิสโกมีเว็บไว้สำหรับการติดต่อระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้า ทำให้สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของผู้บริโภค ว่าลูกค้าต้องการอะไร ตลอดจนความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ