เพื่อนๆคะ วันนี้กิ๊ฟมีโอกาสได้ศึกษาหางานวิจัย ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเด็กในเว็บไซต์ จึงได้นำงานวัยนี้มาฝากเพื่อนๆค่ะ เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรี ลองอ่านดูนะคะ มีประโยชน์มาเลยค่ะ

                                                                ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้

                ความคิดสร้างสรรค์

                ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถที่อยู่ในมนุษย์ทุกคน แสดงออกมาทางกระบวนการคิดแบบแปลกใหม่เพื่อนำไปสู่การประดิษฐ์ คิด ค้นพบสิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม สามารถส่งเสริมและพัฒนาขึ้นได้โดยการจัดประสบการณ์สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีอิสระในทางความคิดและผลผลิต

ศูนย์การเรียนระดับปฐมวัย

                ศูนย์การเรียนระดับปฐมวัย เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่มีความมุ่งหมายเฉพาะเป็นพิเศษ โดยให้เด็กได้เลือกและมีส่วนร่วมประกอบกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง หรือกิจกรรมตามความสนใจ เด็กได้สังเกต คิดค้นคว้า ทดลอง และสร้างสรรค์ช่วยให้เด็กได้รับอิสระ และประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านของเด็กให้เกิดความพร้อมได้ด้วยตนเอง

                กิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรี

                กิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรี หมายถึง การจัดกิจกรรมศิลปะ โดยแบ่งออกเป็น 6 ศูนย์กิจกรรม ในแต่ละวันแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้าศูนย์อย่างอิสระเพื่อทำกิจกรรมศิลปะตามความต้องการ และความสนใจของนักเรียนโดยไม่ถูกควบคุมหรือกำหนดให้กระทำตามกฎเกณฑ์ของครู ในการจดกิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรีนั้นครูมีหน้าที่คือ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือยามเด็กมีปัญหาในการทำงาน และมีหน้าที่ในการจัดเตรียมกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับกิจกรม และเหมาะสมกับตัวเด็ก

                ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

                ศิลปะมีความสำคัญมากการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย เพราะกิจกรรมสามารถถ่ายทอดความคิดจินตนาการของเด็กออกมาในรูปแบบของผลงานทางศิลปะ ในการจัดกิจกรรมศิลปะให้เด็กปฐมวัย ต้องเปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระทั้งการคิด และการกระทำ ในกิจกรรมที่เด็กสนใจ และความจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายให้เด็กได้เลือก นอกจากนั้นแล้วศิลปะที่จัดให้เด็กต้องเหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และวุฒิภาวะของเด็กด้วย

                การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแผนศูนย์ศิลปะเสรี เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ตามแผนจัดกิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรีกับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ตามแผนการจัดประสบการณ์ ตามเทคนิคการสอนแบบรับภาษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมแห่งชาติ

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่1 โรงเรียนบ้านป่าลาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรีเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 20 แผน แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์ตามเทคนิคการสอนแบบรับภาษาของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สองเล่ม จำนวน 20 แผน และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์

                สรุปผลการวิจัย

                1.พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ตามแผนการจัดกิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรีสูงขึ้น

                2. พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามแผนการจัดกิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรี สูงกว่าเด็กประถมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์ตามเทคนิคการสอนแบบรับภาษา

                แผนการจัดกิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรี บรรยากาศในการเรียนการสอน สื่อการเรียนการนในการสร้างสรรค์งานกิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรี สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้ สื่อการเรียนการสอนที่จัดหา และจัดสร้างขึ้นประกอบแผนการจัดกิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรี เมื่อนำไปใช้พบว่า นักเรียนมีความสนใจมากเนื่องจาก สื่อมีความหลากหลายเหมาะสม และเพียงพอต่อจำนวน และความต้องการของนักเรียน นักเรียนสามารถใช้สื่อได้ตามความสนใจ และความต้องการของตนในกิจกรรมได้อย่าสะดวก ทำให้ไม่เกิดหาคับข้องใจในการแย่งกันใช้สื่อ จึงส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้อย่างเต็มที่ และสื่อที่นำมาประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นสื่อที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เศษวัสดุที่เหลือใช้จึงเป็นการง่ายแก่การเสาะหาของครูที่จะนำมาประกอบการสอน และการทำกิจกรรมของนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้


ที่มา : ขอบคุณสำหรับงานวิจัยและเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

 -    สายสุดา ตาบัง. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรี. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

-        http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=4972#