คุณสมบัติของนักแปลที่ดี                

     ผู้แปล หมายถึง ผู้ผลิตงานแปล ผู้แปลนั้นตามแนวทฤษฏีเกี่ยวกับการแปลในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงคนกลางระหว่างภาษาเท่านั้น แต่เป็นคนกลางระหว่างวัฒนธรรมอีกด้วย และที่จริงแล้ว ผู้แปลไม่ได้เป็นเพียงคนกลางเท่านั้น ยังสามารถจัดให้ผู้แปลเป็นผู้สร้างสรรค์งานอย่างอิสระอีกด้วย ในทฤษฎีการแปลของ          ไร้สและแฟร์เมียร์ ถือว่า ผู้แปลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในกระบวนการแปล และที่สำคัญคือ เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้านคือ             1. ความสามารถในการแปล               

2. ความเข้าใจของผู้แปลเกี่ยวกับตัวบทต้นฉบับ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์และตีความ ผู้แปลแต่ละคนอาจตีความต่างกันไป               

3. ความเข้าใจส่วนตัวของผู้แปลเกี่ยวกับคุณภาพของงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาหรือรูปแบบ               

4. การตัดสินใจของผู้แปลในการเลือกวิธีการแบบใดแบบหนึ่ง               

     องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นสิ่งที่มีผลกระทบหรือเป็นเครื่องกำหนดกระบวนการแปลที่ทำให้เกิดงานแปลขึ้นมา

คุณสมบัติของนักแปล               

     นักแปลที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ดังนี้คือ1. คุณสมบัติส่วนตัว               

1.1 มีใจรักงานแปล               

1.2 รักการอ่าน               

1.3 มีความสามารถในการอ่าน               

1.4 มีความตั้งใจและความมั่นใจสูง           

1.5 มีความระเอียดรอบคอบ และระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำและภาษา     

1.6 มีจรรยาบรรณของนักแปล               

 1.7 มีความรู้ดี เฉลียวฉลาด               

1.8 มีจิตใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์วิจาร์ของผู้อื่น

2. ความรู้               

2.1 มีความรู้ในภาษาทั้งสองเป็นอย่างดี               

2.2 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง               

2.3 รักการค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมตลอดเวลา               

2.4 มีความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะแปล              

  2.5 มีความรู้ภูมิหลังเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาติที่เป็นเจ้าของภาษาต้นฉบับ

3. ความสามารถ               

3.1 สามารถตีความภาษาต้นฉบับได้อย่างดี               

 3.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้               

3.3 มีความสามารถในการส่งสาร               

3.4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ             

3.5 มีความสามารถในการแบ่งขั้นตอนในการแปล

4. ประสบการณ์               

4.1 ฝึกฝนการแปลอยู่เสมอ               

4.2 มีความรู้ในงานหลายสาขา               

 4.3 มีความเข้าในระบบงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่แปล       

 4.4 หาความรู้ และเข้ารับการอบรมทางด้านการแปล           

4.5 รักการอ่านงานแปลของคนอื่นๆ เพื่อศึกษาจุดดีและจุดบกพร่อง

สรุปคุณสมบัติของนักแปล              

  1. เป็นผู้ที่มีความรู้ในภาษาต้นฉบับและภาษาที่ใช้แปลเป็นอย่างดี และหมั่นค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ               

2. เป็นผู้ที่ชอบค้นคว้าหาความรู้ในวิชาการแขนงอื่นๆ นอกเหนือจากด้านภาษาในการแปลเรื่องที่ผู้แปลไม่มีความรู้ ก็จะต้องพยายามค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ               

3. เป็นผู้มีวิจารณญาณในการแปล มีพื้นฐานการศึกษามาทางด้านไวยากรณ์ และโครงสร้างของภาษารวมทั้งการใช้ภาษา               

4. เป็นผู้มีใจกว้างพอที่จะรับฟังคว่ามคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ถือเอาของตนเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะการแปลนั้นอาจจะแปลได้หลายแบบ               

5. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้การแปล