บทที่ 6เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์