เป็นธรรมเนียมไทยยึดถือมาแต่โบราณว่า เมื่อพระมหากษัตริย์ ขึ้นครองราชย์ จะทรงสร้างวัดขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก็เช่นกัน พระมหากษัตริย์เกือบทุกพระองค์ จะมีการสร้างวัด หรือยกย่องวัดที่ทำนุบำรุงเป็นวัดประจำรัชกาล

วัดประจำรัชกาลที่ 1 คือ     วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ(วัดโพธิ์)

วัดประจำรัชกาลที่ 2 คือ     วัดอรุณราชวราราม(วัดแจ้ง)

วัดประจำรัชกาลที่ 3 คือ     วัดราชโอรสารามฯ(วัดราชโอรส)

วัดประจำรัชกาลที่ 4 คือ     วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

วัดประจำรัชกาลที่ 5 คือ     วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและอีกวัดหนึ่งที่โดยทั่วไปเห็นว่า

น่าจะเป็นวัดประจำรัชกาลด้วยคือวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วัดประจำรัชกาลที่ 6 คือ     มิได้ทรงสร้างวัด แต่สร้างโรงเรียนมหาดเล็กหลวงซึ่งภายหลังเป็น

โรงเรียนชิราวุธวิทยาลัย

วัดประจำรัชกาลที่ 7 คือ    รัชกาลนี้มิได้ทรงส้รางวัดแต่ทำนุบำรุงปฏิสังขรวัดราชบพิธฯจึงนับวัดราชบพิธฯ

ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 และเป็นวัดประจำรัชกาลี่7ด้วย

วัดประจำรัชกาลที่ 8 คือ    พระองค์ทรงเสวยราชย์ในระยะเวลาอันสั้นจึงมิได้มีการสร้างวัด

แต่พระบรมสารีรางคาร(เถ้ากระดูก)ของพระองค์บรรจุอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม จึงนับว่าวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาล

วัดประจำรัชกาลที่ 9 คือ    โดยความเข้าใจของคนทั่วไปนั้น น่าจะเป็นวัดญาณสังวรารามมหาวิหาร

หรือวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมิได้มีการประกาศแต่งตั้งจากกรมการศาสนา สถาปนาวัดขึ้นเป็นวัดประจำรัชสมัยพระองค์

เป็นสาระดีๆๆ ที่นำมาฝากทุกคนค่ะ