สรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

บทที่ 5 จำนวน 38 หน้า

(ผู้เขียน อาจารย์สิริมณี บรรจง)

                เพื่อนๆคะ วันนี้กิ๊ฟได้มีโอกาสอ่านหนังสือเรียน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย บทที่ 5 มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

                                ลักษณะการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์

                การจัดประสงการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้ได้เด็กได้กระทำด้วยตนเอง ผ่านการเล่น การได้สัมผัส ได้กระทำ จากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และผู้ใหญ่ จนเกิดการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ที่ดี ควรมีลักษณะ ดังนี้

1.             กิจกรรมก่อนเรียน

2.             กิจกรรมการเรียนรู้

3.             กิจกรรมเสรี

4.             กิจกรรมสุขภาพอนามัย

5.             กิจกรรมเสริมหลักสูตร

                                หลักในการจัดประสบการณ์

                หลักในการจัดประสบการณ์ที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้

1.             จัดให้สอดคล้องกับวัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

2.             เน้นให้เด็กได้ลงมือกระทำด้วยตัวเอง

3.             จัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศการเรียนรู้

4.             วางแผนกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน และ ชัดเจน

5.             ครูต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก

6.             สร้างความคุ้นเคยให้กับเด็ก

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตร

                การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตร ควรเน้นให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 7 ด้าน ดังนี้

1.             การสังเกต การจำแนก และการเปรียบเทียบ

                   1.1            การจำแนกความเหมือนความแตกต่าง

                   1.2            การจัดหมวดหมู่

                   1.3            การเรียงลำดับสิ่งต่างๆ

2.             ทางด้านตัวเลข และจำนวน

           2.1            การนับจำนวน

           2.2            การรู้ค่าของจำนวน

           2.3            การดำเนินการเกี่ยวกับจำนวน

3.             ทางด้านมิติสัมพันธ์

    3.1           เข้าใจตำแหน่ง

    3.2           เข้าใจระยะ

    3.3           การเข้าใจทิศทาง

    3.4           การต่อชิ้นส่วนภาพ

4.             ทักษะทางด้านเวลา

4.1      การเปรียบเทียบในเรื่องเวลา

4.2      การเรียงลำดับเหตุการณ์

4.3      ฤดูกาล

5.             ทักษะการคิด

5.1      ทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

5.2      การคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

5.3      ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์

5.4      การคิดแก้ปัญหา

6.             ทักษะการใช้ภาษา

6.1      ทักษะการฟัง

6.2      ทักษะการพูด

6.3      ทักษะการอ่าน

6.4      ทักษะการเขียน

7.             กิจกรรมที่ใช้ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการคิด

7.1      นิทานคณิตศาสตร์

7.2      การสนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ในกิจกรรมเสรี

1.             เกมการศึกษา ประกอบด้วย เกมพื้นฐานทั่วไป เกมคณิตศาสตร์ เกมเสริมทักษะคณิตศาสตร์

2.             กิจกรรมเล่นตามมุม หรือเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย ศูนย์บ้าน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์หนังสือ ศูนย์เล่นบล็อก ศูนย์ดนตรี ศูนย์เครื่องเล่นสัมผัส ศูนย์ปั้น และศูนย์ศิลปะ

 

การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และช่วยส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ของเด็ก กิจกรรมเสริมหลักสูตรส่วนใหญ่ จะจัดไว้ตอนบ่าย หรือหลังเลิกเรียน ได้แก่ การเรียนคณิตคิดเร็ว เกมการศึกษา และคอมพิวเตอร์ หรือบางครั้งอาจจะเป็นกิจกรรมทัศนะศึกษา หรือการศึกษานอกสถานที่ก็ได้

                การสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์นี้ จะจัดขึ้นตามความเหมาะสม และจัดให้สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ ตามความสนใจของเด็ก เช่น การทำขนม การเล่นโคลน การทดลองต่างๆ และ เป็นศูนย์ที่เด็กใช้ฝึกทักษะที่เด็กต้องการได้รับในการสอนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กนั้น ควรจัดเป็นพิเศษในบางครั้ง เพราะจะทำให้เด็กกระตือรือร้น และสนใจเรียนมากขึ้น