บริษัทเครือซีเมนต์ไทยเป็นบริษัทที่มุ่งมั่นและให้คุณค่าทางสังคมโดยเน้นหลักการคือในองค์องค์กรที่มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ชั้นแนวหน้า

หลักการที่บริษัทเครือซีเมนต์ไทยใช้

-          ความพอประมาณ

-          ความมีเหตุผล

-          การมีภูมิคุ้มกัน

ผลการซับซ้อนของของสายงานมุ่งเน้นประสิทธิภาพของพนักงานให้ใช้สติปัญญา  ขยัน  อดทนเพราบุคคลากรมีความสำคัญให้ความสำคัญในการให้สวัสดิการ  สร้างบรรยากาศในสำนักงานให้น่าอยู่สร้างจิตสำนึก  มีความแบ่งปัน  มีโครงการสร้างสาธารณะประโยชน์ในชุมชนโดยการให้พนักงานโดยยึดหลักความพอประมาณทำให้โรงเรือนที่เกิดขึ้นมีความแข็งแกร่งบนความพอประมาณ  มีเหตุผล  และการมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานตามหลักความพอเพียง