ในยุคปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากขึ้น  ท่านคิดว่า อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันในเรื่องอะไรมากที่สุด 3 อันดับแรกครับ ?