ความเกี่ยวกับกิจการที่พนักงานต้องศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้

1.ประวัติความเป็นมาของกิจการ( Company History) พนักงานขายต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของกิจการ เพือให้ทราบถึงการดำเนินของกิจการแผนผังการบนิหาร วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

2.ลักษณะของกิจการ โดยทั่วไปกิจการที่ดำเนินการทางธุรกิจมีอยู่ 6 ประเภท

     1. กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Propritorship) คือ กิจการที่มีผู้ลงทุนเพียงคนเดียว

     2. ห้างหุ้นส่วน ( Partnership) คือ กิจการที่มีผู้ทำสัญญาร่วมลงทุนกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป กิจการลักษณะนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

         - ห้างหุ้นสามัญ คือ กิจการที่หุ้นส่วนทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดอันเกิดจากการดำเนินกิจกรรมไม่จำกัด

         - ห้างหุ้นจำกัด คือ กิจการที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีผู้ถือหุ้นอยู่ 2 ประเภท คือ หุ้นส่วนจำกัดควานรับผิดชอบและไม่จำกัด

    3. บริษัทจำกัด คือ กิจการที่มีบุคคลร่วมก่อตั้ง แล้วนำมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    4. สหกรณ์ คือ กิจการที่เกิดการร่วมมือของคณะบุคคลเพื่อสร้างประโยชน์

    5. รัฐวิสาหกิจ คือ กิจการทางธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของร่วมกับเอกชน

3. ลักษณะของการจัดองค์กร

4.ลักษณะการประกอบธูรกิจ

แหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจการ

1.รายงานและเอกสาร

2.บุคคล

3.สือมวลชน

ประโยชน์ของการมีความรู้เกี่ยวกับกิจการ

1. สร้างความจงรักภักดี

2.สร้างความเชื่อมั่น

3.สร้างขวัญและกำลังใจ

4.เกิดความสำเร็จในงานขาย