วันนี้ท่านอาจารย์จะสอนการทำ excel โดยให้ไปที่ http://learners.in.th/blog/rujroadk
ให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างจาก blog ของอาจารย์ก่อน
สอนเรื่อง
1. การแทรกเซลล์ - คลิ๊กขวาในส่วนที่ต้องการเพิ่มเซลล์และเลือกแทรกเซลล์
2. การรันเลขหรือซีรีย์อัตโนมัติ - เช่น การรันจำนวน วัน เดือน
3. การปรับขนาดฟอนต์
4. การปรับรูปแบบเซลล์ กำหนดให้ฟอนต์เป็นตัวนอน ตัวเอียง
5. การปรับรูปแบบของคอลัมน์ให้พอดีกับเนื้อหา โดยการทำไฮไลท์ตรงส่วนที่ต้องการ แล้วไปที่รูปแบบ-คอลัมน์ - พอดีอัตโนมัติกับส่วนที่เลือก
6. การตั้งชื่อให้กับข้อมูลที่เลือก โดยการทำแถบดำคลุมพื้นที่ข้อมูลที่เราต้องการ เลือกพื้นที่ตัวเลข แล้วตั้งชื่อเป็น allc เพิ่มเซลล์ ตั้งชื่อว่า คะแนนรวม
7. การกำหนดคะแนน บวกคะแนนอัตโนมัติ โดย +c7+d7+... ทำให้เต็มสิบ โดยการ +c7/10+d7+...  เป็นต้น
    นี่คือ ตรรกะ การบวก ลบ คูณ หาร ต้องทำในวงเล็บก่อน แล้วก็นำมาคูณ หาร บวก และลบ ตามลำดับ
    การใช้คำสั่งผลรวมอัตโนมัติ คือการใช้เครื่องหมาย ซิกมา หรือ ซัม
    =SUM(c7:H7)
8. การนำคะแนนมาคิดเกรด กำหนดเงื่อนไขขึ้นมาก่อน

 การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์
 การให้คะแนน
 80-100 4 
 75-79 3.5 
 70-74 3 
 65-69 2.5 
 60-64 2 
 55-59 1.5 
 50-54 1 
 0-49 0
 โดยการกำหนดสูตร =IF(J26>=80,4,IF(J26>=75,3.5,IF(J26>=70,3,IF(J26>=65,2.5,IF(J26>=60,2,IF(J26>=55,1.5,IF(J26>=50,1,0)))))))
               การกำหนดตัวเลขให้กับคะแนน เช่น 0 ให้เป็นสีแดง ให้ไปที่ รูปแบบ -การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข - ค่าในเซลล์ - เท่ากับ - 0 - รูปแบบ - เปลี่ยนสีอักษรเป็นสีแดงตัวหนา
9. การเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย โดยทำไฮไลท์คลุมพื้นที่ที่จะเรียงลำดับ เรียงจากมากไปหาน้อย
    ถ้าคะแนนเท่ากันให้เรียงตามเลขที่
10. ตั้งชื่อเซลล์คะแนนรวมเป็น TT
11. กำหนดหัวข้อ
 คะแนนเฉลี่ย - วิธีการหา ใส่สูตรโดยการ คลิ๊กตรงซิกมา เลือกค่าเฉลี่ย (Average) แล้วเลือก TT จะได้ =AVERAGE(TT)
 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน - ไปที่แทรกฟังกฺ์ชัน หัวข้อ STDEV ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (example) แต่ถ้าเป็นกลุ่มประชากร ต้องใช้ STDEVP
  ประชากร คือ คนทั้งหมด
  กลุ่มตัวอย่าง คือ สุ่ม
  จะได้สูตร =STDEV(TT)
 ตัวอย่าง
  การคิดค่าเฉลี่ย 1-5 = 3
  การคิดค่า sd  =  1  2  3  4 5
     -2 -1 0 1 2
    =  0
 ความแปรแปรวน - ค่า var จะได้สูตร =VAR(TT)
 คะแนนสูงสุด - จะได้สูตร =MAX(TT)
 คะแนนต่ำสุด - จะได้สูตร =MIN(TT)
  จำนวนคนที่ได้เกรด ไปที่ฟังก์ชั่น COUNTIF ใน range GD ที่มีค่าเท่ากับ (Criteria) 0 = 1
  จะได้สูตร =COUNTIF(GD,0)
 จำนวนคนที่ได้เกรด 0
 จำนวนคนที่ได้เกรด 1
 จำนวนคนที่ได้เกรด 1.5
 จำนวนคนที่ได้เกรด 2
 จำนวนคนที่ได้เกรด 2.5
 จำนวนคนที่ได้เกรด 3
 จำนวนคนที่ได้เกรด 3.5
 จำนวนคนที่ได้เกรด 4.5
 จำนวนคนที่ได้เกรด 5
  จำนวนคนที่สอบผ่าน หาได้จากสูตร =COUNTIF(TT,">=50")
  จำนวนคนที่สอบไม่ผ่าน หาได้จากสูตร =COUNTIF(TT,"<=49")

 การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม (T-Score)

  การหาคะแนน Z-Score
  ใช้สูตร = (คะแนนรวม - คะแนนเฉลี่ย) / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  จะได้สูตร =(J7-D$52)/D$53
 การใส่เครื่องหมายสตริง ($) เพื่อล็อกตัวเลขไม่ให้เปลี่ยนแปลง 

  การหาคะแนน T-Score
  ใช้สูตร = 10 x คะแนนZ + 50 -- 10*Z+50
  จะได้สูตร =10*L7+50
 เมื่อได้คะแนน T แล้ว ให้เรียงลำดับคะแนน T จากมากไปหาน้อย
 จากนั้นให้กำหนดช่วงคะแนน T
 แทรกฟังก์ชั่น - การค้นหาและการอ้างอิง - VLOOKUP 
  Lookup_value - คะแนน T
  Table_array - เลือกคะแนน T และเกรด (ต้องเรียงจากน้อยไปหามาก) และให้ใส่ $ เพื่อล็อกเลขด้วย
  Col_index_num - ให้ใส่ 2 (เนื่องจากเราจะตัดเกรดต่ำสุดแค่เกรด 2)
  แล้วเลือกตกลง
 จะได้สูตร =VLOOKUP(M7,P$8:Q$15,2)

 การทำ กราฟ
 กำหนดพื้นที่ที่จะทำกราฟ โดยไฮไลท์พื้นที่เกรดและจำนวนคนที่ได้กรด แล้วกดเลือกกราฟ

 www.watpon.com/th/ เป็นเวบไซด์ทางสถิติ
 คราวหน้าจะเป็นเรื่องของ e-book
 ต้องหาภาพ เพลงประกอบ นิทาน ประมาณ 10 หน้า