ใบงานที่ 9 แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (5 สิงหาคม 2551 )

แผนการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา


สัปดาห์ที่ ..8… วันที่ 1       หน่วย ..หนูทำได้      เรื่องการรับประทานอาหาร


จุดประสงค์
1. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมการรับประทานอาหารและการรับประทานอาหารด้วยตนเอง
2. เพื่อให้เด็กสามารถนำอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารไปทำความสะอาดได้ด้วยตนเอง
3. เพื่อให้เด็กสามารถบอกชื่ออาหารที่ได้รับประทานในแต่ละวัน


สาระการเรียนรู้
สิ่งที่เด็กสามารถทำได้มีมากมายหลายอย่าง ในด้านการรับประทานอาหารเด็กสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้เช่นเก็บและทำความสะอาดอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร บอกชื่ออาหารที่ตนเองรับประทานในแต่ละวัน ใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวัง


ประสบการณ์สำคัญ
1. การทำความสะอาดอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร 2.การบอกชื่ออาหารที่รับประทานในแต่ละวัน
3.การเตรียมการรับประทานอาหารและรับประทานอาหารด้วยตนเอง


วิธีดำเนินกิจกรรม
1.กิจกรรมเคลื่อนไหว ครูและเด็กพูดคำคล้องจอง ขอบคุณอาหาร พร้อมกัน
2.กิจกรรมวงกลม
- ครูนำแก้วกระเบื้องและแก้วพลาสติกมาให้เด็กดูและถามเด็กว่า เด็ก ๆ เคยเห็นและเคยใช้หรือเปล่า แล้วสองสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไร ต้องใช้อย่างไร ระมัดระวังอย่างไร
- ครูนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารมาให้ดู และสนทนาถึงชนิดอุปกรณ์แต่ละอย่าง
- ครูนำภาพขั้นตอนการทำความสะอาดอุปกรณ์ การรับประทานอาหารให้เด็กช่วยกันสนทนา และครูสาธิตให้ดู จากนั้นให้เด็กดลองทำ
- ครูให้เด็กจัดเตรียมการรับประทานอาหารร่วมกันด้วยตนเอง
- เด็กเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ลองทำความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหาร และบอกชื่ออาหารที่รับประทาน
3.กิจกรรมสร้างสรรค์ - วาดภาพอาหารที่ตนเองชอบรับประทานมากที่สุด
4.กิจกรรมเสรี - ปั้นดินน้ำมัน
5.กิจกรรมกลางแจ้ง - เกม เก็บเล็กเก็บน้อย
6.กิจกรรมเกมการศึกษา - เกมจับคู่ภาพ ทายชื่ออาหาร


สื่อ เครื่องเคาะจังหวะ ใบงาน สีเทียน อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร แก้วกระเบื้อง แก้วพลาสติก


การประเมินผล
1. สังเกตการสนทนาและตอบคำถาม การบอกขั้นตอนในการทำความสะอาดอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
2. สังเกตการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ


บันทึกหลังสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………

 

ที่มา  :   http://edu2.ob.tc/-View.php?N=44