ใบงานที่ 9 แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (5 สิงหาคม 2551 )

  

แผนการจัดประสบการณ์   ( วันที่ 2 )

สาระที่  4                 สิ่งต่าง ๆรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้        ผักสดสะอาด

เรื่อง                       ส่วนประกอบของผัก                         เวลา  1  วัน

มาตรฐาน  1.1 , 3.2 , 4.1 , 4.3 , 5.5 , 6.1 , 6.2 , 7.4 , 10.2

..................................................................................................................................................................

สาระสำคัญ

            ผักมีหลายชนิดที่กินได้  ส่วนมากเป็นผักสีเขียวและสีเหลือง มีส่วนประกอบสำคัญคือ ลำต้น  ใบ  ดอก  ผักบางชนิด มีต้น  ใบ  บางชนิดมี  ดอก  เป็นส่วนประกอบ  เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ และแสดงการเดินการวิ่งที่ถูกต้อง  เด็กเลือกทำกิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียนอิสระ  พิมพ์ภาพด้วยส่วนต่าง ๆ ของพืช เล่นตามมุม  และเครื่องเล่นสนาม  เล่นเกมการศึกษา การจัดหมวดหมู่ภาพสัญลักษณ์  ฝึกทักษะการสังเกต

 

สาระการเรียนรู้

          - การสังเกตชนิดของผัก

          - ส่วนประกอบของผัก

          - ความเอื้อเฟื้อ ความมีน้ำใจ

 

ประสบการณ์สำคัญ

          - การเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ

          - การปฏิบัติเป็นผู้นำผู้ตาม

          - การวาดภาพ

          - การพิมพ์ภาพด้วยส่วนต่าง ๆ ของพืช

          - การเล่นตามมุม

          - การเล่นเครื่องเล่นสนาม

          - การชื่นชม และสร่งสรรค์สิ่งสวยงาม

          - การแก้ปัญหาในการเล่น

          - การเล่นเป็นกลุ่มและรายบุคคล

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระคล่องแคล่วมั่นใจ และมีความสนุกสนาน

          2. เด็กสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามได้

          3. เด็กสามารถบอกชนิดของผักได้อย่างมั่นใจ

          4. เพื่อให้เด็กสามารถสร้างสรรค์และชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่นได้ด้วยความภาคภูมิใจ

          5. เพื่อให้เด็กสามารถปฏิบัติตนในการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

          6. เพื่อให้เด็กมีทักษะการสังเกตและแก้ปัญหาในการเล่น และทำกิจกรรมต่าง ๆได้

 

กิจกรรมการเรียนรู้

          1. กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กอบอุ่นร่างกายและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ ครูสาธิตและอธิบายการเดินวิ่งที่ถูกต้องให้เด็กเดิน วิ่งตามจังหวะที่ครูเคาะ และพักคลายกล้ามเนื้อนอนในท่าที่สบาย (ขวา )

          2. ครูนำผักของจริงให้เด็กดูแล้วบอกชื่อผักชนิดต่าง ๆ บอกส่วนประกอบของผัก และลักษณะของผักให้เด็กบอกชื่อผักที่เด็กรู้จักและเคยรับประทาน (ซ้าย)

          3. ให้เด็กร้องเพลงปลูกผักและทำท่าประกอบเพลงอย่างอิสระ  (ขวา)

          4. เด็กและครูร่วมกันสรุป (ซ้าย)

                   - ผักที่ใช้เป็นอาหาร เช่น ผักบุ้ง ผักกาด ผักชี

                   - ผักที่ใช้ดอกเป็นอาหาร  เช่น  ดอกแค  กะหล่ำดอก ฯลฯ

                   - ผักที่ใช้ผลเป็นอาหาร เช่นถั่วฝักยาว  มะเขือ  บวบ  แตงกวา ฯลฯ

          5. เด็กเลือกปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์  วาดภาพด้วยสีเทียน  และพิมพ์ภาพจากส่วนต่าง ๆ

ของพืช (ขวา)

          6. เด็กนำเสนอผลงานและจัดแสดงผลงาน (ซ้าย)

          7. เด็กเล่นตามมุมในห้องเรียนและเล่นสนามเด็กเล่นโดยครูดูแลอย่างใกล้ชิด (ขวา)

          8. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมการจัดหมวดหมู่รูปภาพกับสัญลักษณ์ และให้เด็กทดลองเล่นเกม (ซ้าย)

          9. ให้เด็กเล่นเกมชุดใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว เก็บเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว  (ขวา)

          10. ครูและเด็กร่วมกันสรุปกิจกรรมประจำวัน

 

 

สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้

          1. เครื่องให้จังหวะ

          2. ผักของจริง และรูปผักชนิดต่าง ๆ

          3. สีเทียน , สีน้ำ

          4. กระดาษ A  4

          5. กาว

          6. กรรไกร

          7. สนามเด็กเล่น

          8. ของเล่นตามมุม

          9. แปลงผักในโรงเรียน

          10. เกมการจัดหมวดหมู่รูปภาพ

          11. นกหวีด

 

การวัด/ประเมินผล

          1. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกาย

          2. สังเกตการทำงาน การทำความสะอาดอุปกรณ์

          3. สังเกตการสนทนา และตอบคำถาม

          4. ตรวจดูผลงาน และนำเสนอผลงาน

          5. สังเกตการเล่นเกมการศึกษา  ความมีน้ำใจ มีมารยาท

 

ที่มา

http://202.143.173.212/wichai/book/913/vet4.mht