แผนการเรียนรู้ที่ 15 ชั้น ป.2

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  15

 

กลุ่มสาระ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                      ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่  2

หน่วยการเรียนรู้  ?  My  Pets.   เรื่อง  It has a long tail.     เวลา    1      ชั่วโมง

.............................................................................................................................................

 

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน  1.1  เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน  สามารถตีความเรื่องที่ฟังจากการอ่าน

                             และสื่อจากประเภทต่าง ๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

มาตรฐาน  1.2   มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก

                               และความคิดเห็น โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมกับการเรียนรู้

มาตรฐาน    1.3  เข้าใจกระบวนการพูดการเขียน และสื่อสารข้อมูล ความคิดรวบยอด และ

                             ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและสุนทรียภาพ

มาตรฐาน    2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ

                             นำไปใช้อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน    3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

                              และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตนเอง

มาตรฐาน  4.1  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา

                             และในชุมชน

 

สาระสำคัญ

             การพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะอวัยวะของสัตว์ เป็นการฝึกทักษะทางภาษาด้วยสำนวนภาษาที่ง่าย เหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียน  เป็นการฝึกประสบการณ์ทางภาษาในชีวิตจริงและมีความหมายในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ความเข้าใจ     พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะอวัยวะของสัตว์แต่ละชนิด

                                    ด้วยภาษาง่าย ๆ ได้

ด้านทักษะกระบวนการ

           1.  ออกเสียงคำศัพท์ และสำนวนภาษาได้

         2.  อธิบายความหมายคำศัพท์และสำนวนได้

         3.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับจำนวนของสัตว์เลี้ยงได้

         4.  สรุปความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

           1.  ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

         2.  มีความคิดเห็นต่อกิจกรรม

         3.  มีความมั่นใจในการแสดงออก

         4.  มีความเอื้ออาทร

 

สาระเนื้อหา

    คำศัพท์       ear              eye              horn             tail

                    wing             leg               

    ประโยค      It has a long tail.

                   It has two long horns.

                   It  has  two  wings.

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

           1.    รูปภาพ

           2.     ใบงาน

           3.  แบบทดสอบ

 

กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้

ขั้นนำ (Warm up)

          1.   ทดสอบก่อนเรียน

          2.   ให้นักเรียนแข่งขันกันตอบคำถาม

          What is it?  It is tall.

                   What is it?  It is long

What is it?  It is fat.

What is it?  It is big.

What is it?  It is small.

ขั้นนำเสนอ(Presentation)

           4.  ให้นักเรียนดูภาพช้าง  โดยปิดภาพไว้ทั้งหมด แต่เปิดให้นักเรียนดูเป็นบางส่วน

             พร้อมกับเล่าบรรยาย

                      A kind  of the animal.  It has  two small eyes, two ears. A mouth is under the long nose. There  are four legs and four big feet. It has a long tail. ……..What is it?

          5.  ให้นักเรียนดูบัตรภาพสัตว์แต่ละชนิด  บอกชื่อภาษาอังกฤษ แล้วติดรูปภาพนั้นไว้บนกระดาน

          6.  ชี้ที่อวัยวะภายนอกของสัตว์แต่ละชนิด  และอธิบายชื่อภาษาอังกฤษ ได้แก่

horn    mouth wing    tail      eye     leg      foot    ear  hair

                             long  tail         big feet                   long nose       small eyes

                   black hair       short leg   อ่านคำศัพท์ใน ให้นักเรียนฟัง

          7.  เขียนประโยคเพื่อบรรยายภาพต่อไปนี้

                    It is a……  It is big /………It has a long tail.

                   It has two long horns.

                   It  has  two  wings.

                    It……..

ขั้นฝึก (Practice)

            8.   ให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์  และประโยคทั้งหมดพร้อมกันทั้งชั้น

          9.   ครูชี้ที่อวัยวะของสัตว์ทีละอย่าง  แล้วให้นักเรียนบอกว่าเรียกเป็นภาษา

                อังกฤษอย่างไร

          10.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5 คน

             9.1  แจกรูปภาพสัตว์ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน

             92   ให้นักเรียนฝึกพูดกันในกลุ่ม

                    It is a……  It is big /………It has a long tail.

                   It has two long horns.

                   It  has  two  wings.

                    It……..

 

ขั้นนำไปใช้ (Production)

          10.  ให้นักเรียนวาดภาพสัตว์ที่ต้องการบรรยาย เขียนบรรยายภาพตามลักษณะของสัตว์

               It is a / an…… …………… It is big /………It has a long tail.

               It has two long horns.  It  has  two  wings.

               ฝึกพูดบรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน

        11.  ทำแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 

ขั้นสรุป (Wrap up)

          12. ให้นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องบรรยาย

                      A kind  of the animal.  It has  two small eyes, two ears. A mouth is under the long nose. There  are four legs and four big feet. It has a long tail. ……..What is it?  It is an elephant.

 

การวัดและประเมินผล

1.  วิธีการวัดและประเมินผล

     1.1  วัดและประเมินผลโดยวิธีการต่อไปนี้

            1.1.1  การออกเสียงคำศัพท์และประโยค

            1.1.2   การอธิบายความหมายคำศัพท์และประโยค

            1.2.3   การเขียนและพูดบรรยาย

            1.2.4   การสนใจร่วมกิจกรรม

            1.2.5  การมีความสุขในการเรียนรู้

            1.2.6  การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม

            1.2.7  การยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

            1.2.8  การมีความคิดที่สร้างสรรค์

            1.2.9  การมีความมั่นใจในตนเอง

2.  เครื่องมือ

     2.1  แบบสังเกตพฤติกรรม

     2.2  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

3.  เกณฑ์การประเมิน

    นักเรียนที่มีคะแนนการประเมิน                   อยู่ในระดับ  3

    นักเรียนที่มีคะแนนการประเมิน                   อยู่ในระดับ   2

    นักเรียนที่มีคะแนนการประเมิน                   อยู่ในระดับ   1

    นักเรียนที่มีคะแนนการประเมินต่ำกว่า           ต้องได้รับการซ่อมเสริม ปรับปรุง

 

 

 

http://www.krukimpbmind.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538632390&Ntype=777