ชุดการเรียนการสอน (Teaching Machine)

      ชุดการเรียนการสอนบางครั้งเรียนว่า ชุดการเรียน ชุดการสอน ซึ่งหมายถึง การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
ได้เรียนจากสื่อตั้งแต่ 2  ชนิดขึ้นไปประสมกัน ซึ่งสื่อแต่ละชนิดจะช่วยเสริมประสบการณ์ซึ่งกันและกันตาม
ลำดับขั้นที่จัดไว้ สำหรับเนื้อหาที่แบ่งออกเป็นหน่วยการเรียน โดยจัดเป็นชุดซึ่งจะอยู่ในลักษณะกล่อง หีบ
ถุง ห่อ กระเป๋า ซอง
      ลักษณะของชุดการเรียนการสอนจะประกอบไปด้วย  4   ส่วน คือ คู่มือการใช้ชุดการเรียนการสอน
บัตรงาน สื่อการเรียนการสอน และแบบทดสอบ
      คู่มือการใช้ชุดการเรียนการสอน เป็นคู่มือที่ทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ชุดการเรียนการสอนใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
การศึกษา เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อาจจะประกอบไปด้วย คำนำ ส่วนประกอบของชุด
การเรียนการสอน คำชี้แจง สิ่งที่ต้องเรียน บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน การจัดห้องเรียนแผนการสอน
เนื้อหาสาระ แบบฝึกปฏิบัติพร้อมเฉลย และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมเฉลย
      บัตรงาน เป็นบัตรที่มีคำสั่งหรือคำแนะนำไว้ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ อาจจะประกอบ
ด้วยคำอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา คำสั่งในการดำเนินกิจกรรม และการสรุปบทเรียน
      สื่อการเรียนการสอน เป็นเนื้อหาสาระที่บรรจุอยู่ในรูปแบบสื่อการสอนต่าง ๆ เช่น บทความ วารสาร
ตำรา บทเรียนแบบโปรแกรม สไลด์ เทปบันทึกเสียง แผ่นโปร่งใส คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น
      แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมเฉลย

ข้อดีของชุดการเรียนการสอน
      1. มีความแปลกใหม่ เนื่องจากมีการใช้สื่อตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้น ประสมกันทำให้มีความหลากหลาย และ
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน
      2. มีกระบวนการเรียนการสอน สมบูรณ์ สามารถใช้เรียนด้วยตนเองได้
      3. เรียนตามอัตราการเรียนรู้ โดยจะเรียกเวลาใด เมื่อใด ก็ได้ตามความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน

ข้อจำกัดของชุดการเรียนการสอน
      1. การนำวิธีระบบมาใช้ทำให้พัฒนาเพื่อให้ชุดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
ในการพัฒนา และต้องใช้เวลามาก
      2. ต้องออกแบบสื่อที่นำไปใช้ให้เอื้อประโยชน์ ซึ่งกันและกันในลักษณะสื่อประสม

การประยุกต์ใช้ชุดการเรียนการสอน
      1. ใช้ประกอยการบรรยายของผู้สอน สำหรับการสอนกลุ่มใหญ่ เพื่อช่วยขยายความเข้าใจและช่วยลด
การบรรยายของผู้สอน
      2. ใช้ในการสอนกลุ่มเล็ก
      3. ใช้เป็นชุดการเรียนการสอนรายบุคคล
      4. ใช้เป็นสื่อหลัก และสื่อเสริมได้
      5. ใช้ประกอยกับการสอนรูปแบบอื่น เช่นศูนย์การเรียน การสอนทางไกล้

 

เขียนโดย ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก