เกมคณิตศาสตร์

 

                นิ่มได้มีโอกาสได้เปิดเว็บไซค์เกี่ยวกับเกมคณิตศาสตร์ มีเกมสำหรับเด็กให้เล่นมากมาย    เช่น

 

                กิจกรรมแบบบล็อก

                กิจกรรมแบบบล็อกเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจ และรู้จักกันอย่างแพร่หลายตามโรงเรียนในยุโรป และสหรัฐอเมริกาทั้งนี้เพราะกิจกรรมแบบบล็อกจะช่วยเสริมสร้างสติปัญญาทางคณิตศาสตร์ และช่วยให้นักเรียนได้สัมผัส และคุ้นเคยกับรูปเรขาคณิต นอกจากนี้กิจกรรมแบบบล็อกจะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ กิจกรรมแบบบล็อกมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ตอน ในการทำกิจกรรมแต่ละตอนนักเรียนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แบบบล็อก ซึ่งมี 6 แบบ ดังนี้

 

แบบที่ 1 แบบบล็อกรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า                                  

 

แบบที่ 2 แบบบล็อกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส                                                           

 

แบบที่ 3แบบบล็อกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน                              

 

แบบที่ 4 แบบบล็อกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน(เล็ก)

 

แบบที่ 5แบบบล็อกรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

 

แบบที่ 6แบบบล็อกรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า

 

 

ชวนคิดความอัศจรรย์ของจำนวน

ความอัศจรรย์ของจำนวนนี้ จัดทำเพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ของครูคณิตศาสตร์ที่ต้องการปัญหาคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย แปลกและแตกต่างจากโจทย์ที่นักเรียนมักจะได้พบเห็นในตำราเรียน ปัญหาที่เสนอไว้จะเสนอจากง่ายไปยากตามลำดับ ชวนคิด 1- ชวนคิด 5 นอกจากนี้ยังมีเฉลยคำตอบพร้อมทั้งแนะแนวทางในการคิดหาคำตอบของแต่ละชวนคิดไว้ให้ด้วย คำตอบที่เฉลยไว้ให้นี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบ นักเรียนอาจจะได้คำตอบเป็นอย่างอื่นก็ได้ซึ่งไม่แปลก สิ่งสำคัญคือครูควรให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าคิดหาคำตอบมาได้อย่างไร

 

 

หกเหลี่ยมคู่แฝด

กิจกรรมหกเหลี่ยมคู่แฝด

จุดประสงค์

พัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิ (Spatial Sense) ในด้านต่างๆ เช่น

การประสานสัมพันธ์ทางสายตา (Eye - Motor Co-ordination)

ความคงตัวในการรับรู้ (Perceptual Constant)

การับรู้ในตำแหน่งของมิติ (Position -in- Space Perception)

การรับรู้ถึงความสัมพันธ์เชิงปริภูมิ (Perception of Spatial Relationships)

การแยกแยะด้วยสายตา (Visual Discrimination)

การฝึกทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Skill / Processes)

การแก้ปัญหา(Problems Solving)

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

ช่วงชั้น / ระดับชั้น

ช่วงชั้นที่ 1 - 3 เล่นเพื่อฝึกทักษะ / วัดความสามารถของตนเอง

จำนวนผู้เล่น

1 คน เล่นเพื่อฝึกทักษะ / วัดความสามารถของตนเอง

2 คน เล่นเพื่อแข่งขันความสามารถกับผู้อื่น (คนละ 1 ชุด)

2-3 คน เล่นเพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม

อุปกรณ์ / วิธีเล่น

แผ่นเกมหกเหลี่ยมคู่แฝด จำนวน 4 ชุด ชุดละ 8 แผ่น (เวลาเล่นเลือกเล่นทีละชุด)

 

-สนุกกับเกมทศนิยม

-กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิ

-กิจกรรมฝึกทักษะเกี่ยวกับจำนวน

-ดาวพิศวง

-เกมชวนคิด1

-เกมชวนคิด2

-เกมไม้ขีดไฟหรรษา

-เกมแท็นแกรม

-แบบทดสอบปัญหาคณิตศาสตร์

-เกมอัจฉริยะตารางร้อย

-เกมทายตัวเลข 1 ถึง 100

-เกมสี่เหลี่ยมมหัศจรรย์

-เกมองศา

-เกมSudoku

 

               

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ  http://202.29.77.139/primath/activities/activities_game2.asp